Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" ogłasza od dnia 11 czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r. konkurs na stanowisko: Specjalista ds. wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020.

                                                                                                                                                                                                                                                                     Sucha Beskidzka dn. 28 maja 2019 r. 


Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania                                                                                                                                                                                           
„Podbabiogórze”
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
Tel/Fax: /33/ 874-41-72 667-609-609
e-mail: podbabiogórze@op.pl www.lgdpodbabiogorze.pl

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" ogłasza od dnia 11 czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r. konkurs na stanowisko: Specjalista ds. wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:


- są obywatelami polskimi,
- posiadają kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na danym stanowisku,
- posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
- nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie,
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.

1. Stanowisko: Specjalista ds. Wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020

Wymiar czasu pracy: 1 x 1 pełny etat

Planowany zakres podstawowych obowiązków i odpowiedzialności:

- prowadzenie ewidencji merytorycznej realizacji projektów,

- prowadzenie i kompletowanie dokumentacji merytorycznej projektów

- praca z potencjalnymi beneficjentami,

- przygotowywanie i organizacja spotkań,

- szkoleń, udzielanie pełnych informacji dotyczących realizacji działań związanych wdrażaniem LSR,

- prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia, ustawy) związanych z realizacją projektu,

- składanie sprawozdań Dyrektorowi Biura LGD z przebiegu realizacji poszczególnych zadań,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za kompletność dokumentacji pod względem merytorycznym związanej z realizacją projektu,

- powiadamianie bezpośrednich przełożonych o zauważonych nieprawidłowościach w realizacji projektu lub jego zagrożeniach,

- prowadzenie dokumentacji organów stowarzyszenia,

- gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji stowarzyszenia zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami,

- udzielanie informacji beneficjentom działania wdrażane LSR,

- tworzenie projektów dokumentów związanych z realizacją umowy dot. Funkcjonowania LGD zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami,

- prowadzenie baz danych związanych z działalnością stowarzyszenia zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami,

- wykonywanie obowiązków związanych z realizacją zadań wynikających z PROW 2014-2020 zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami,

- gromadzenie danych sprawozdawczych,

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

- przestrzeganie regulaminu biura i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

- przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych,

- zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

Wymagania formalne /umiejętności niezbędne do ubiegania się na dane stanowisko:

wykształcenie wyższe lub średnie,

udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

udokumentowana wiedza z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 lub 2007-2013,

znajomość zagadnień z zakresu PROW 2014-2020 w szczególności RLKS,

znajomość Strategii Kierowanej przez Społeczność LGD „Podbabiogórze”,

Wymagania formalne /umiejętności dodatkowe do ubiegania się na dane stanowisko:

pożądana znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym,

znajomość obsługi komputera w tym szczególnie aplikacji biurowych,

doświadczenie w rozliczaniu projektów, znajomość procedur projektowych,

umiejętność szybkiej i dokładnej analizy dokumentacji,

umiejętność interpretowania przepisów i stosowania ustaw,

umiejętność sprawnej komunikacji,

umiejętność współpracy z osobami i środowiskami działającymi na terenie działania obszaru LGD,

umiejętność pracy w zespole,

obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność.

prawo jazdy kategorii „B”; gotowość dysponowania własnym samochodem osobowym do celów służbowych,

2. Wymagane dokumenty aplikacyjne dla wszystkich kandydatów:

a) CV i list motywacyjny (winne być opatrzone klauzulą; wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)),

b) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

c) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

d) kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia,

e) pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji - załącznik nr 2 do procedury.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" (pok. 39-43, II piętro) budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"
ul. Mickiewicza nr 19
34-200 Sucha Beskidzka

z dopiskiem: „Konkurs” w terminie od dnia 11 czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r. do godziny 16.00.

Decyduje data wpływu dokumentów w Biurze Zarządu Stowarzyszenia.

Dokumenty, które wpłyną do Biura Zarządu LGD „Podbabiogórze” po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne (I etap) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (II etap).

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

www.lgdpodbabiogorze.pl

i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia.

Pytania dotyczące konkursu można kierować pocztą elektroniczną na adres:

podbabiogorze@op.pl

Informacji udziela również: Prezes Stowarzyszenia Danuta Kawa

e-mail: bibpalcza@interia.pl

lub pod nr tel. /33/ 874-01-35 lub 887-505-053

DO POWYŻSZEGO NALEŻY ZAŁĄCZYĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji

Imię i nazwisko ………………………………………… PESEL ………………………………………… Miejsce zamieszkania ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji – (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

                                                                   
…………………………………  (miejscowość, data)                      …………………………………………  (podpis)

wg wzoru lub proszę pobrać ze strony Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze


źródło: Stowarzyszenie LGD PodbabiogórzePrzesłano: 28.05.2019
zdjęcie: Stowarzyszenie LGD Podbabiogórze