Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Wnioskowane środki można przeznaczyć na:
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
 
Wnioski można składać od 25.02.2019 r. do 01.03.2019 r. na Dzienniku Podawczym (ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka) w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski złożone przed lub po tym terminie lub na innym druku nie będą rozpatrywane.
 
Druk Wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest dostępny w siedzibie Urzędu (pokój nr 22) oraz na stronie internetowej www.suchabeskidzka.praca.gov.pl.
 
Składany wniosek powinien mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019:
 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego bądź w spółdzielniach socjalnych;
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 
Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd bierze pod uwagę warunki formalne oraz następujące kryteria merytoryczne:
 1. Zgodność dofinansowywanych działań z priorytetami wydatkowania KFS.
 2. Zgodność nabywanych kompetencji z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 3. Koszty usługi w relacji do kosztów podobnych usług na rynku.
 4. Posiadanie przez wybranego realizatora usługi certyfikatów jakości i uprawnień do prowadzenia działalności pozaszkolnej.
 5. Plany pracodawcy dotyczące dalszego zatrudnienia pracowników objętych wsparciem,
 6. Ograniczenia finansowe i wynikające z nich dodatkowe kryteria, tj.:
 1. ustalony limit wsparcia na osobę,
 2. ubieganie się o wsparcie tylko dla osób, które nie korzystały w roku bieżącym lub poprzednim ze środków KFS,
 3. ustalony limit wsparcia dla jednego Pracodawcy,
 4. ustalone minimalne wymagania co do wymiaru etatu,
 5. ustalone minimalne wymagania co do okresu funkcjonowania Przedsiębiorcy,
 6. dotychczasową współpracę z PUP.
 
UWAGA:
 
Przed wypełnieniem wniosku należy się zapoznać z „Zasadami przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r." w których znajdują się wszystkie szczegółowe informacje.
Załączniki
ZASADY przyznawania wsparcia z KFS na 2019.docx
Wniosek o środki z KFS na 2019.docx
Załącznik nr 2 oświadczenie o pomocy de minimis.....docx
Załącznik nr 3 Oświadczenie wnioskodawcy......docx
Załącznik nr 4 zgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx
Załącznik nr 1 Formularz de minimis.xls  


Autor: Rafał Wróbel PUP w Suchej Beskidzkiej

Nadesłano: 08.02.2019