MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

KRAKÓW


ADRES URZĘDU:


WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE
UL. UJASTEK 1
31-752 KRAKÓW


WARUNKI PRACY


Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu

- pomieszczenia WIIH znajdują się na I piętrze budynku 3-piętrowego, nie posiadającego windy, nieprzystosowanego do osób niepełnosprawnych
- urządzenia higieniczno-sanitarne znajdują się na tej samej kondygnacji,
- w budynku występuje oświetlenie dzienne i sztuczne- stanowisko pracy wyposażone jest w komputer stacjonarny, telefon, drukarkę


ZAKRES ZADAŃ

 • Obsługa kanceleryjno-administracyjna wydziału
 • Rejestrowanie i przechowywanie dokumentów i akt spraw
 • Prowadzenie rejestru inspekcji wg ustalonego wzoru
 • Prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania
 • Obsługa komputera
 • Pisanie korespondencji oraz jej wysyłka
 • Prowadzenie zaopatrzenia w materiały piśmienne i biurowe oraz bilety komunikacji miejskiej
 • Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwizacji
 • Przyjmowanie wniosków od konsumentów i przedsiębiorców oraz udzielenie im niezbednych wskazówek i wyjaśnień


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera, komunikacja pisemna
 • Zdolność analitycznego samodzielnego wykonywania powierzonych obowiązków
 • Dyspozycyjność
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.10.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  ul. Ujastek1
  31-752 Kraków


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej tel: 12-448-10-30
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Bogusław Nędzka tel : 12-448-10-30
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia: 
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych 10 kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów z testu wiedzy. Jeżeli do naboru bądź na test zgłosi się mniej niż 10 kandydatów to odbędą się tylko rozmowy kwalifikacyjne. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach postępowania może być przesłana w formie elektronicznej). Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania kwalifikacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są niszczone po upływie 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odebrane osobiście w pokoju nr 134 przed upływem w/w terminu. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia wskazanych w protokole z naboru jako najlepsze, są niszczone po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odebrane osobiście przed upływem w/w terminu.
Dane kandydatów zakwalifikowanych do pierwszego etapu naboru zostaną umieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, na stronie internetowej Inspektoratu oraz na tablicy ogłoszeń wraz ze wskazaniem terminu i miejsca przeprowadzenia testu wiedzy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12-448-10-36

Akty prawne na podstawie, których zostanie ułożony test wiedzy dla kandydatów na stanowisko pracy inspektora

1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
2. ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej
3. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej
4. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych


WYTWORZYŁ/ODPOWIADA: MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE

UDOSTĘPNIŁ: AGNIESZKA SOBOTKOWSKA

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ BUDŻETOWO-ADMINISTRACYJNY

WPROWADZONO: 02.10.2019