Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie; Ogłoszenie o naborze NR 55321 z dnia 05.10.2019 r. OFERTY DO 21 PAŹDZIERNIKA 2019

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

KRAKÓW

ADRES URZĘDU:

UL. ZARZECZE 106
30-134 KRAKÓW

WARUNKI PRACY

•   praca biurowo-administracyjna
•   praca na pierwszym piętrze, winda
•   narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner
•   praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
•   toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze
•   przed budynkiem znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw związanych z naborami do służby w KW PSP w Krakowie oraz nadzór nad prawidłowym tokiem naborów w Komendach Powiatowych/Miejskich woj. małopolskiego
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem zapomóg dla strażaków z KW PSP oraz strażaków pełniących służbę w Komendach Powiatowych/Miejskich woj. małopolskiego
 • Współudział w przygotowaniu projektów decyzji MKW PSP w sprawach mianowania, przeniesienia, delegowania, świadczeń pieniężnych funkcjonariuszy KW PSP
 • Zastępowanie w razie nieobecności pracownika zajmującego się rozliczaniem, czasu pracy pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, a także prowadzeniem całości dokumentacji związanej z tematyką czasu pracy

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w pracy w administracji
 • skrupulatność, rzetelność, sumienność, uczciwość, komunikatywność, samodzielność, umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy w komórce kadrowej, w administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • znajomość ustaw, rozporządzeń przydatnych do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku tj.: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.10.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
  ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA o ochronie danych osobowych w związku z naborem na stanowisko inspektora w Wydziale Kadr w celu zastępstwa nieobecnego członka KSC

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1.      Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (30-134 Kraków, Zarzecze 106, tel. 12 63 99 100, fax. 12 63 99 109, e-mail: kwpsp@straz.krakow.pl).
2.      W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (daneosobowe@straz.krakow.pl).
3.      Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1], będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do służby KSC[2].
4.      Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie te podmioty, którym dane mogą być przekazywane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
5.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez minimalny okres wynikający
z wymogów związanych z naborem. W terminie do 3 miesięcy od ogłoszenia wyników, istnieje możliwość odbioru dokumentów przez osoby których one dotyczą, z zastrzeżeniem, że dokumenty osoby wyłonionej w naborze zostaną dołączone do jej akt osobowych. W przypadku nieodebrania dokumentów, po wymienionym terminie zostaną one zniszczone.
7.      Przysługuje Pani/Panu prawo w zakresie swoich danych osobowych:
a)   dostępu,
b)   sprostowania (poprawiania),
c)   ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO,
d)   wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ochrony danych osobowych.
9.      Podanie danych osobowych określonych w art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do udziału przez Panią/Pana w naborze do służby KSC/pracy. Podanie przez Panią/Pana innych danych (niewymaganych przepisami prawa) jest dobrowolne i będzie traktowane jako działanie uprawniające do ich przetwarzania.
10.  Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 

[1] art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.)
[2] art. 6 ust. 1 lit. c RODO

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Prosimy o skorzystanie z naszego wzoru oświadczeń - zał nr 1 (do pobrania na stronie Komendy - www.straz.krakow.pl/służba i praca)
W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Komisja rekrutacyjna nada każdemu z kandydatów/kandydatek numer identyfikacyjny, pod którym będzie następowała publikacja wyników poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.
Celem uzyskania informacji o nadanym numerze identyfikacyjnym prosimy o kontakt
z Wydziałem Kadr pod nr tel. (12) 6399230 lub mailowo iszczepanska@straz.krakow.pl do dnia 6 listopada 2019r.

Wyniki I etapu tj. weryfikacji dokumentów, zostaną zamieszczone na stronie internetowej straz.krakow.pl na tablicy ogłoszeń Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 28 października 2019 r.

II etap naboru, tj. test z wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko inspektora
w Wydziale Kadr w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej, odbędzie się dnia 6 listopada 2019 r. o godz.10:00 w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, ul. Zarzecze 106, Sala Konferencyjna (III piętro).

Test będzie się składał z pytań sprawdzających wiedzę ogólną w poniższym zakresie:
1.   Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
2.   Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Ponadto Komisja może sprawdzić znajomość Pakietu MS Office.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(12) 6399230.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Pracownikom oferujemy:
•   wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.750 zł brutto z wysługą, dodatek za wysługę liczony powyżej 5 lat (od 5 do 20% )
•   „trzynaste” wynagrodzenie
•   pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci)
•   możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
•   dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


INFORMACJA ORYGINALNA >>

Opublikowano: 05.10.2019
zdjęcie tematyczne: pixabay.com