Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach Ogłoszenie o naborze NR 59190 z dnia 01.01.2020 r.

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

informatyk

do spraw: obsługi informatycznej

w Wydziale Wspomagającym Komendy Powiatowej Policji w WadowicachMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

WADOWICE

ADRES URZĘDU:

UL. LWOWSKA 13, 34-100 WADOWICE

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa, w systemie ośmiogodzinnym (jednozmianowym).
Praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, w wymuszonej pozycji ciała.
Stanowisko pracy w Wydziale Wspomagającym znajduje się na 1 piętrze.
Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak wind, podjazdów).
Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.

ZAKRES ZADAŃ

 • Zarządzanie i administrowanie lokalnymi sieciami informatycznymi.
 • Konfiguracja stanowisk komputerowych w KPP Wadowice i jednostkach administracyjnych podległych.
 • Konfiguracja Mobilnych Terminali Noszonych oraz Mobilnych Terminalni Przewoźnych w KPP Wadowice i jednostkach administracyjnych podległych oraz sporządzanie miesięcznych raportów o ich wykorzystaniu dla KWP w Krakowie.
 • Wykonywanie obowiązków : administratora lokalnego systemu SWD, administratora aplikacji Intradok, administratora technicznego strony internetowej KPP w Wadowicach oraz konta w BIP.
 • Zapewnianie serwisu w zakresie oprogramowania i sprzętu. Sprawowanie nadzoru w zakresie prawidłowej eksploatacji oprogramowania i sprzętu.
 • Szkolenie i pomoc dla użytkowników sieci informatycznych zainstalowanych w rejonie działania KPP.
 • Archiwizowanie danych informatycznych , sporządzanie statystyk i wydruków dla potrzeb funkcjonariuszy , zwłaszcza w zakresie sprawdzeń programowych CKSiTA , TBD , CBD , PESEL.
 • Kontrolowanie, modyfikacja oraz aktualizacja zabezpieczeń informatycznych.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów.
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu oraz oprogramowania i licencji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie informatyczne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy na stanowisku informatyka
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli "Poufne"

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.01.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach
  ul. Lwowska 13, 34-100 Wadowice

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji ul. Lwowska 13; 34-100 Wadowice,

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp@wadowice.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych;

żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie BIP KPP w Wadowicach, (link do strony: bip.wadowice.kpp.policja.gov.pl/347/sluzba-i-praca-w-policj/28675,Sluzba-i-praca-w-Policji.html >>).

Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o kolejnym etapie naboru (proszę o podanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail). Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów.

Pracownikom oferujemy:

-  wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 2 900,14 zł brutto (tj. mnożnik 1,5129 ),
-  dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20 % wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
-  ,,trzynaste" wynagrodzenie,
-  bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
-  możliwość korzystania z Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej,
-  dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
-  miłą atmosferę pracy.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 33-8729217. Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.


WYTWORZYŁ/ODPOWIADA: KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WADOWICACH

UDOSTĘPNIŁ: BEATA KASPRZYCKA

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

WPROWADZONO: 01.01.2020

LINK DO OGŁOSZENIA: TUTAJ >>

Opublikowano: 01.01.2020
grafika: pixabay.com