Zarządzenie nr 120.20.2020 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie : ogłoszenia konkursu (naboru) na wolne stanowisko informatyka Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.


Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282), Zarządzenia nr 120.9.2015 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z 04 marca 2015 roku, regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze, Zarządzenia nr 120.53.2018 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie: zmiany regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze oraz Zarządzenia nr 120.17.2019 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z 17 grudnia 2019 roku ws. zmiany regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze,

 

z a r z ą d z a m , co następuje:

 

§ 1

 

Ogłaszam konkurs na stanowisko informatyka  Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.

§2

 

 

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursu zostały określone
w ogłoszeniu o konkursie stanowiącym  załącznik  do  niniejszego zarządzenia.

                                   

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  ogłoszenia.


Data ogłoszenia   2020-01-14 
Forma zatrudnienia   Umowa o pracę
Status naboru   W toku

INFORMACJA W BIP >>

Załącznik

do Zarządzenia nr 120. 20.2020

z 13 stycznia  2020

 

BURMISTRZ MAKOWA PODHALAŃSKIEGO MAKÓW PODHALAŃSKI

O g ł a s z a   n a b ó r

 

na wolne stanowisko urzędnicze informatyk

w Urzędzie Miejskim w  Makowie Podhalańskim

 

Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1. spełnienie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne,
 3. doświadczenie zawodowe min. 2 lata pracy na stanowisku związanym z informatyką.

Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza z dziedziny informatyki, telekomunikacji, bezpieczeństwa informacji,
 2. znajomość budowy sprzętu informatycznego oraz sieci komputerowych,
 3. bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych (rodzina systemów Windows,  systemów Linux oraz DOS),
 4. bardzo dobra znajomość programów biurowych (OpenOffice, LibraOffice, Microsoft Office),
 5. znajomość procedur postępowania administracyjnego w informatyce,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. umiejętność organizowania pracy własnej,
 8. odpowiedzialność i rzetelność,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie, w tym:

a)     zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznej LAN i WAN,

b)     sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury, teleinformatycznej,

c)     koordynacja oraz odpowiedzialność za rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych.

2. Pełnienie funkcji administratora systemów dziedzinowych, w tym:

a)   e-sesja

b)   AdAS - Tensoft (Alkohole,  Faktury VAT, Kadry i Płace, Karty Kontowe, Kasa, Podatki, Księgowość FK, Mieszkańcy, Odpady, Środki Transportowe)

c)   System Rejestrów Państwowych – Źródło,

d)   Płatnik

e)    ZUS

f)    EWMAPA, SWDE, VEGA, Besti@

3. Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych.

4. Nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu, w tym:

1)     rozwój systemu informatycznego (sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu),

2)     monitorowanie rynku IT pod kątem możliwości zastosowanie nowych rozwiązań z tej dziedziny w Urzędzie,

3)     udział w planowaniu i opracowywanie kierunku rozwoju systemu informatycznego,

4)     nadzór nad projektami informatycznymi dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej,

5)     nadzór nad umowami i współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez Urząd Gminy,

6)     inicjowanie i nadzorowanie wprowadzania nowych technologii związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej,

7)     planowanie i analizę zaspokajania potrzeb na infrastrukturę informatyczną użytkownika końcowego,

8)     nadzorowanie wprowadzania rozwiązań związanych z relacyjnymi systemami baz danych (MS SQL, Firebird),

9)     pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych związanych z zagadnieniami informatycznymi.

5. Współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

6. Administrowanie pocztą elektroniczną, e PUAP oraz portalami do sprawozdawczości,

7. Dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego,

8. Obsługa i utrzymanie ciągłości pracy.

9. Prowadzenie ewidencji sprzętu i programów komputerowych stosowanych i dopuszczonych do pracy, rejestru wykonanych czynności eksploatacyjnych i serwisowych na stanowiskach komputerowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

10. Sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwością zabezpieczenia danych gromadzonych w urzędzie przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.).

Warunki pracy :

 

1)     miejsce pracy: Urząd Miejski Maków Podhalański, ul.Szpitalna 3,  34-220 Maków Podhalański,

2)     wymiar czasu pracy: pełny etat,

3)     czas pracy – 40 godzin  tygodniowo,  w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy tj. od poniedziałku do piątku  w   godz. 7.15  do 15.15 .

4)      praca przy komputerze.

 

Informacje  o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia        osób niepełnosprawnych w Urzędzie  Miejskim w Makowie  Podhalańskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosił co najmniej 6%;

 

 

Wymagane dokumenty :

 

1)     życiorys (CV)

2)     list motywacyjny

3)     dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) - kserokopie

4)     kwestionariusz osobowy

5)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia itp.) – kserokopie,

6)     kserokopie świadectw pracy,

7)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8)     Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli  kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 

1)     osobiście w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: urzad@makow-podhalanski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, lub pocztą na adres urzędu,

2)     oferty składane elektronicznie będą przyjmowane tylko w przypadku opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym ,

3)     aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

4)     oferty niekompletne zostaną odrzucone,

5)     wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV
(z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko  informatyka”

w terminie do dnia 28 stycznia  2020  roku, do godz. 15.00.


Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Ogłoszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz umieszczone na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego Maków Podhalański.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i przejdą wstępną selekcję, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia, rozmowy kwalifikacyjnej.

Z wybranym kandydatem, który po raz pierwszy podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej,  zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

W przypadku kandydatów posiadających staż pracy na stanowisku urzędniczym
w administracji samorządowej, tj. w:

1)     urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich jednostkach organizacyjnych,

2)     starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,

3)     biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,

4)     biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego

umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony wynoszący dłużej niż 6 miesięcy lub na czas nieokreślony. Osoba taka może zostać zwolniona z obowiązku odbywania służby przygotowawczej. Zwolnienie nie zwalnia z egzaminu.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim.

                                                                      

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 33 8749734

 

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zastrzega się prawo zakończenia otwartego naboru, bez rozstrzygnięcia lub jego unieważnienie w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

 

 

Dodatkowe informacje:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego,

2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby naboru na stanowisko Informatyka Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,

3. Dane osobowe przetwarzane są w systemie papierowym,

5. Dane osobowe pozyskiwane w procesie naboru wynikają z przepisów art. 22Kodeksu Pracy, dodatkowe dane osobowe kandydat podaje w sposób dobrowolny.


źródło: bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski - stan na dzień 16.01.2020