Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP) jako podmiot uprawniony dokonuje weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń palna została pozbawiona cech użytkowych oraz dokonuje oznakowania strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech użytkowych. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji wznowiło przeprowadzanie weryfikacji i wdawanie poświadczeń, że strzelecka broń palna została pozbawiona cech użytkowych.

Przedsiębiorca, uprawniony do pozbawiania strzeleckiej broni palnej cech użytkowych, o którym mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1214 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zwany dalej ,,przedsiębiorcą” dokonuje demontażu strzeleckiej broni palnej przyjętej w celu pozbawienia jej cech użytkowych i wykonuje szczegółowe czynności określone w tabeli III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/337 z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2403 ustanawiające wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku.

Przedsiębiorca po wykonaniu czynności, o których mowa powyżej, przekazuje istotne części strzeleckiej broni palnej CLKP w celu przeprowadzenia weryfikacji zgodności pozbawienia tych istotnych części cech użytkowych wraz z protokołem przyjęcia broni >> zawierającym wykaz broni oraz oświadczeniem, że wszystkie operacje pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją określoną w tabeli III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/337 z dnia 5 marca 2018 r.

Przedsiębiorca przekazujący po raz pierwszy do weryfikacji i poświadczenia strzelecką broń palną przekazuje CLKP kopię koncesji o której mowa w art. 48 ust. 2 ustawy.

Przedsiębiorca po odebraniu oznakowanych istotnych części strzeleckiej broni palnej przekazuje CLKP, które dokonały ich oznakowania, zmontowaną strzelecką broń palną z osadzonymi w niej istotnymi częściami pozbawionymi cech użytkowych zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w tabeli II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/337 z dnia 5 marca 2018 r, do poświadczenia pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych i naniesienia właściwego oznakowania.

Opłata za weryfikację zgodności pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych ze specyfikacjami technicznymi wynosi 1/10 przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 53 ze zm.) i należy ją wnosić przed przekazaniem istotnych części strzeleckiej broni palnej CLKP przelewem na konto:

74 1240 6003 1111 0010 3701 7025
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 7

z adnotacją:
 
za weryfikację i poświadczenie  pozbawienia cech użytkowych egz. o nr fabr. ……………

lub:

za weryfikację i poświadczenie  pozbawienia cech użytkowych …. sztuk. egz. z  wykazu nr ….. z dnia …..
 
Opłata za weryfikację i poświadczenie zgodności pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych obejmuje wydanie ŚWIADECTWA.

Opublikowano: 09.06.2020

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie pozbawiania strzeleckiej broni palnej cech użytkowych, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, jako podmiot uprawniony dokonuje weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń palna została pozbawiona cech użytkowych oraz dokonuje oznakowania strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech użytkowych.

Informacje dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pozbawiania strzeleckiej broni palnej cech użytkowych dostępne są w zakładce: Badania i projekty/Badania wykonywane w CLKP/Pozbawianie cech broni.


Opublikowano: 16.06.2020