Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym osoba uczestnicząca w wypadku drogowym jest obowiązana, na żądanie drugiego uczestnika zdarzenia podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela pojazdu, dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa OC.

Nadto, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym osoba uczestnicząca w nim jest obowiązana m.in. do udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia.

Stąd wiemy: każdy uczestnik kolizji/wypadku drogowego na miejscu zdarzenia powinien przekazać pozostałym swoje dane personalne oraz dane ubezpieczyciela i numer polisy ubezpieczeniowej pojazdu.

Jeżeli to nie będzie możliwe, wówczas uczestniczący w kolizji/wypadku drogowym, może otrzymać z Policji informację na temat przebiegu, przyczynach, okolicznościach, uczestnikach tych zdarzeń po uprzednim:

 - 
wypełnieniu wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w zdarzeniu drogowym, pamiętając o poprawnym adresie do korespondencji,

 -  uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, którą można uregulować wpłatą na podany we wniosku rachunek bankowy, tj. Urząd Miasta Sucha Beskidzka, nr konta 67 8128 0005 0018 7886 2000 0010  (Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej) przekazem pocztowym lub przez przelew internetowy)

lub gotówką w okienku kasowym Urzędu Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza nr 19

 - 
przekazaniu wypełnionego formularza wraz z odcinkiem opłaty skarbowej do Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 42 (można to zrobić doręczając dokumenty osobiście o dowolnej porze, listownie lub w formie elektronicznej na skrzynkę e-mail: sekretariat@sucha-beskidzka.policja.gov.pl).

W ciągu siedmiu dni od daty wpływu opisanej wyżej dokumentacji KPP w Suchej Beskidzkiej skieruje pod podany we wniosku adres wnioskodawcy odpowiedź w formie zaświadczenia zawierającą przedmiotowe dane. Zaświadczenie takie można także odebrać osobiście w jednostce policji, kontaktując się wcześniej telefonicznie z sekretariatem KPP w Suchej Beskidzkiej (33) 8745216, który także udziela informacji w sprawie tej procedury.

Dodatkowo informujemy, że każdy uczestnik zdarzenia drogowego może zgłosić zaistniałą szkodę komunikacyjną bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej. W takim przypadku ubezpieczyciel sam zwróci się do jednostki policji o przesłanie informacji dotyczącej danego zdarzenia drogowego, którą otrzymuje bezpłatnie.

W przypadku uczestnictwa w zdarzeniu drogowym, które ma charakter wypadku drogowego (ofiary, ranni) lub kolizji i zostało objęte policyjnym postępowaniem wyjaśniającym, na każdym jego etapie uczestnicy zdarzenia mogą zwrócić się o wydanie zaświadczenia stosując opisaną wyżej procedurę (wypełniony wniosek + opłata skarbowa 17 zł)

zdjęcie tematyczne: suskiDlaWas.info