Prokurator Generalny może wnosić do SN kasacje oparte wyłącznie na zarzucie niewspółmierności kary Senat proponuje zawężenie tej możliwości do sytuacji, gdy w sprawie nie toczyło się postępowanie odwoławcze, zarzut rażącej niewspółmierności kary nie został podniesiony w apelacji żadnej ze stron albo gdy taki zarzut nie został rozpoznany przez sąd odwoławczy - W pełni popieram kierunek projektowanych zmian – pisze Marcin Wiącek w opinii dla senackiej komisji, która 26 kwietnia pochyli się nad tym projektem