Osobom, które czują się Polakami, choć mieszkają poza granicami kraju, po spełnieniu formalności, przyznaje się Kartę Polaka. Dokument ten świadczy o przynależności do narodu polskiego.


Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

  • otrzymania bezpłatnej rocznej wizy krajowej,
  • osiedlenia się w Polsce (karta stałego pobytu), a po roku otrzymania obywatelstwa polskiego,
  • uczęszczania do polskich szkół i uczelni na takich samych zasadach jak obywatele polscy oraz korzystania z ułatwień w uzyskiwaniu stypendiów,
  • podejmowania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce na takich zasadach jak obywatele polscy,
  • korzystania z ulgi na przejazdy środkami transportu kolejowego,
  • korzystania z bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych,
  • korzystania z nieodpłatnej opieki lekarskiej w nagłych przypadkach.


Przepisy dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy przewidują, że posiadacze Karty Polaka są objęci wszystkimi przywilejami niezależnie od tego, czy przekroczyli granicę polsko-ukraińską, czy też opuścili Ukrainę na przejściach z innymi sąsiadującymi krajami, a następnie przyjechali do Polski.


Osoby, które w ostatnim czasie złożyły wnioski o przyznanie Karty Polaka w konsulatach na Ukrainie, ale nie zdążyły jej odebrać, mogą zgłosić do MSZ zainteresowanie odebraniem dokumentu w Polsce.


Punkt odbioru już wydanych Kart Polaka w polskich urzędach konsularnych na Ukrainie zostanie otwarty 30 marca.


Aby odebrać Kartę Polaka niezbędne jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie w urzędzie. Kontakt w tej sprawie - karta.polaka@msz.gov.pl lub tel. +48 22 523 94 41.

Obecnie trwają prace nad zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów i rozszerzenia listy urzędów wojewódzkich, które będą wydawać lub przedłużać ważność Karty Polaka.

Obecnie jednak obywatele Ukrainy nie mogą składać wniosków o Kartę Polaka na terenie Polski.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

opublikowano: 28.03.2022
foto: archiwum MSZ

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Osobie, która ją posiada przysługują uprawnienia wynikające z Ustawy o Karcie Polaka z 7 września 2007 roku.

Karta może być wydana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego lub zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub posiadającej status bezpaństwowca.

Dla kogo przeznaczony jest dokument?

Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni łącznie następujące warunki:

- wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;

- w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej, złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;

- wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka polskiego i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;

- złoży oświadczenie, że ona lub jej wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944–1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów.

Karta Polaka może być także przyznana osobie, której polskie pochodzenie zostało stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609 i 1669), pod warunkiem wykazania się znajomością języka polskiego w stopniu co najmniej podstawowym.

Jakie uprawnienia nadaje Karta Polaka?

Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

- zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach co obywatele polscy;

- odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych;

- ulgi 37% przy przejazdach w Polsce w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych;

- bezpłatnego wstępu do wybranych muzeów państwowych w Polsce;

- pomocy konsula w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa, w ramach jego kompetencji, z zastosowaniem i poszanowaniem zwyczajów i prawa międzynarodowego;

- zwolnienia z opłat konsularnych za: przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;

- przyjęcie i opracowanie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;

- otrzymania świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie utrzymania w Polsce w przypadku złożenia wniosku o pobyt stały. Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres do 9 miesięcy;

- pierwszeństwa przy ubieganiu się o pomoc finansową przeznaczoną na wspieranie Polaków za granicą.

Na jaki okres wydawana jest Karta Polaka?

Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od dnia jej przyznania. Ważność Karty można przedłużyć na kolejne 10 lat, jeśli posiadacz złoży wniosek najpóźniej na 3 miesiące przed utratą ważności Karty Polaka. Karta Polaka przyznana małoletniemu jest ważna przez 10 lat od dnia jej przyznania, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym upływa rok od dnia uzyskania przez niego pełnoletniości.

Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieokreślony.

Dodatkowe informacje

Jeżeli posiadacz Karty Polaka nabył obywatelstwo polskie albo uzyskał zezwolenie na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadana przez niego Karta Polaka traci ważność z mocy prawa z dniem wydania dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego albo uzyskania zezwolenia na pobyt stały.

Gdzie złożyć wniosek?

W Polsce wniosek o Kartę Polaka złożony być może w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim oraz Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, od dnia 12 października 2017 r. wojewoda podlaski został wyznaczony jako organ właściwy w zakresie. Rozporządzenie zmieniające z dnia 21 września 2021 r. rozszerzyło obszar tych kompetencji również na wojewodę lubelskiego.

1. przyjmowania wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka;

2. wydawania decyzji w powyższych sprawach.

Z właściwości wojewody podlaskiego mogą skorzystać obywatele Republiki Białorusi albo osoby posiadające w tym państwie status bezpaństwowca.

Dla obywateli pozostałych państw, organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka lub przedłużenia jej ważności pozostaje wyłącznie konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy za granicą.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka należy kontaktować się z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku lub Lubelskim urzędem Wojewódzkim w Lublinie lub delegaturą w Białej Podlaskiej.

Aktualne informacje znajdują się na stronach urzędów:

- Podlaski Urząd Wojewódzki,

- Lubelski Urząd Wojewódzki.

Za granicą wnioski składa się w urzędzie konsularnym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598)

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka (Dz.U. 2019 poz. 1095)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2141, z 2019 r. poz. 60, 1687)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka (Dz.U. 2017 poz. 1900)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-03-10

Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl
"PRZYZNANIE KARTY POLAKA NIE OZNACZA NABYCIA POLSKIEGO OBYWATELSTWA" = the issuing of a "KARTA POLAKA" does not mean that Polish citizenship is acquired.

"KARTA POLAKA NIE JEST DOKUMENTEM UPRAWNIAJĄCYM DO PRZEKRACZANIA GRANICY ANI DO OSIEDLANIA SIĘ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ" = "KARTA POLAKA" is not a document which entitles the holder to cross the border or settle down in the territory of Poland.

[Document generated on : 01.07.2021 09:27:44 CEST]

PRADO - Publiczny rejestr on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży

Zawarte w tej bazie danych informacje dotyczące europejskich dokumentów tożsamości i dokumentów podróży nie są jeszcze kompletne; w dalszym ciągu brakuje niektórych dokumentów i wersji dokumentów. Prosimy o ponowne odwiedzenie tej strony wkrótce i sprawdzenie, czy poszukiwany przez Państwa dokument został już umieszczony w naszej bazie danych.

Niezależnie od pochodzenia dokumentu, ze wszystkimi pytaniami proszę się zwracać do krajowego punktu kontaktowego. Jedynie tam będzie można uzyskać informacje (w tym również szczegółowe informacje o dokumentach zagranicznych).

Sprawdzając elementy zabezpieczające dokumentów: dotykaj, oglądaj, zmieniaj kąt patrzenia


NAJNOWSZY PASZPORT UKRAIŃSKI
INNE DOKUMENTY SPRAWDZISZ ODWIEDZAJĄC STRONĘ PRADO /przekierowanie/ consilium.europa.eu/prado/pl;

źródło: consilium.europa.eu