Regiony nie będące liderami w dochodach na mieszkańca - zdecydowanie utrzymują wskaźniki cen lokali mieszkaniowych na najwyższym poziomie a jeżeli wziąć pod uwagę, że w Małopolsce utrzymuje się wysoki stopień zanieczyszczenia powietrza - przy jednej z najwyższych skali turystyki - trzeba brać pod uwagę wiele czynników ekonomicznych pod uwagę decydując się na kupno lokalu mieszkalnego dla siebie lub pod wynajem lokatorski. Być może odzwierciedla to także brak dobrej polityki lokalowej prowadzonej przez samorządy gminne i powiatowe. (RedNacz)

Opis metodologiczny

Odzwierciedla zmiany cen rynkowych lokali mieszkalnych nabywanych przez gospodarstwa domowe w badanym kwartale w stosunku do ich cen w kwartale poprzednim.

Obliczany jest w oparciu o dane pozyskane z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych.

Wskaźnik zmian cen dla lokali mieszkalnych obliczany jest przy zastosowaniu metody stratyfikacji, która polega na pogrupowaniu transakcji w możliwie homogeniczne warstwy. Przy wyznaczaniu warstw wykorzystuje się kryteria rodzaju rynku (pierwotny/wtórny), lokalizacji i wielkości lokalu mieszkalnego. Dla każdej z wyodrębnionych warstw oblicza się elementarny wskaźnik cen jako iloraz średniej ceny okresu bieżącego do średniej ceny okresu odniesienia. Wskaźniki dla wyższych szczebli agregacji obliczane są według formuły Laspeyres’a przy zastosowaniu systemu wag z roku poprzedzającego rok badany.


Opublikowano: 14.04.2020

Akty prawne

- na mocy których ogłaszany jest wskaźnik

  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

- odwołujące się do wskaźnika

  • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1314)
  • ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097)

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Renata Rechnio
nr telef. (22) 608-38-02
e-mail  R.Rechnio@stat.gov.pl
GUS - Departament Handlu i Usług