Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje projektu nowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego (projekt z dnia 1 sierpnia 2019 r.). Projekt zakłada wzrost kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami o 100%.


Projektowane rozporządzenie ma zastąpić aktualnie obowiązujące (o tej samej nazwie) z dnia 3 października 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1914). Zmieniony ma zostać sposób wyliczania wpłaty, termin jej wnoszenia oraz wysokość stawki.


 Przede wszystkim w porównaniu do aktualnie obowiązującego rozporządzenia zwiększony ma zostać limit stawki – z 0,15% do 0,3% sumy przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego, czyli do poziomu ustawowego maksimum (art. 75 ust. 1 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami). Rozpoczęliśmy w KPF proces samorządowych konsultacji tego projektu rozporządzenia, ale już teraz można stwierdzić, że wzrost jest znaczący – stwierdził Mecenas Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF.


W uzasadnieniu projektu wskazuje się, że dwa lata obowiązywania rozporządzenia pokazało, że rozkład zadań nadzorczych nad pośrednikami kredytów hipotecznych wymaga wprowadzenia zmian w strukturze finansowania kosztów nadzoru, gdyż limit kosztów nadzoru ustalony na poziomie aktualnie obowiązującego rozporządzenia powoduje, że pokryta jest mniej niż połowa kosztów nadzoru w tym sektorze rynku finansowego.


Ponadto proponuje się m.in. zniesienie podziału na 2 półroczne zaliczki na rzecz rocznej zaliczki, sporządzanej na podstawie danych za rok poprzedni. Oznacza to, że wpłata ma być uiszczana raz w roku w terminie do końca pierwszego kwartału, a nie jak dotychczas dwa razy w roku. Projekt rozporządzenia nie zmienia przy tym dotychczasowego obowiązku samoobliczania należności oraz złożenia KNF odpowiedniej deklaracji.


 Ostatnie cokwartalne badania, prowadzone przez KPF w sektorze pośrednictwa kredytowego, bardzo licznie reprezentowanego w naszej organizacji, pokazują znaczne obniżenie nastrojów i przewidywań co do koniunktury w tej branży. Informacja o podniesieniu kosztów nadzoru z całą pewnością te negatywne nastroje utrwali, a nawet jeszcze pogorszy. W kontekście przewidywań co do zmian ustawowych w obszarze kosztów kredytu konsumenckiego, o ile wejdą w życie, również skala prowadzenia działalności pośrednictwa finansowego zostanie ograniczona. To wymagać może zmian w dotychczasowych modelach biznesowych pośrednictwa kredytowego – analizuje Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.


Nowe rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.


Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku i obecnie zrzesza ponad 100 kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, między innymi z sektora bankowego, doradztwa i pośrednictwa finansowego, instytucji pożyczkowych, zarządzania informacją gospodarczą, zarządzania wierzytelnościami, ubezpieczeniowego, platform crowdfundinowych oraz funduszy hipotecznych, sprzedających produkty tzw. odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Konferencji postanowiły reprezentować własne interesy w formule organizacji pracodawców, która ma prawo opiniować założenia i projekty aktów prawnych jako partner społeczny w procesie legislacyjnym. Powyższe uprawnienia honorowane są przez organy władzy i administracji państwowej. KPF jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce jako pierwsza organizacja pracodawców spośród nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej podjęła decyzję o przystąpieniu do EUROFINAS - federacji związków przedsiębiorstw finansowych (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej osiemnaście organizacji z krajów europejskich, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych.


Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych - Związek Pracodawców


Przesłano: 20.08.2019