Do Schengen, czyli obszaru, gdzie zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych, należy 26 państw. Dowiedz się, które starają się o przystąpienie.

Swobodny przepływ osób - prawo do życia, nauki, pracy i emerytury w dowolnym miejscu w UE - jest prawdopodobnie najbardziej namacalnym osiągnięciem integracji europejskiej.


Dzięki utworzeniu strefy Schengen w 1995 roku na granicach wewnętrznych UE całkowicie zniesiono kontrole. Obecnie strefa Schengen obejmuje większość państw UE: z wyjątkiem Irlandii i Wielkiej Brytanii, które utrzymują w mocy klauzulę opt-out i zarządzają własną wspólną strefą podróżowania, a także Bułgarii, Chorwacji, Cypru i Rumunii, które są zobowiązane do przystąpienia do strefy Schengen. Do strefy należą również cztery kraje spoza UE - Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein.


Rozszerzenie strefy Schengen


Pomimo spełnienia przez Bułgarię i Rumunię niezbędnych kryteriów oraz wielokrotnych wezwań ze strony Parlamentu Europejskiego strefa Schengen nie została jeszcze rozszerzona o te dwa kraje. Potrzebna jest do tego jednomyślna zgoda wszystkich państw członkowskich. Chorwacja prowadzi starania, żeby przystąpić do strefy, a Cypr korzysta z tymczasowej derogacji.


20 lutego 2018 roku w Komisji Wolności Obywatelskich odbyło się wysłuchanie poświęcone przyszłości Schengen.


W trakcie spotkania poseł Carlos Coelho (EPL, Portugalia) powiedział o wejściu Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen: "Pomogliśmy wam. Odrobiliście swoją pracę domową, ale problemem jest jednomyślność w Radzie". Coelho jest autorem sprawozdania w sprawie reformy Systemu Informacyjnego Schengen.


ZAPIS:

Swoboda przemieszczania się jest jedną z fundamentalnych zasad UE. Chociaż kontrole graniczne zostały zniesione w obrębie strefy Schengen,UE musi walczyć z terroryzmem, przestępczością transgraniczną i nielegalną imigracją oraz zapewnić ochronę swoich granic zewnętrznych.Właśnie temu służy system informacyjny Schengen, czyli SIS. System informacyjny Schengen jest najlepszym narzędziem współpracy policji w całej Europie. Chcemy go ulepszyć. Parlament Europejski wnioskuje teraz o komunikaty o dzieciach zagrożonych uprowadzeniem i osobach powiązanych z przestępstwami, o poszerzenie stosowania biometrii, a nawet o „automatyczne udostępnianie informacji” między państwami.Prawodawcy chcą również zwiększenia skuteczności odsyłania nielegalnych migrantów. Tworzymy nowy alert w systemie dla decyzji o odesłaniu.Oznacza to, że jeżeli ktoś zostanie zatrzymany w innym kraju członkowskim, będzie wiadomo, że w pierwszym kraju członkowskim została wydana decyzja o odesłaniu. Można więc będzie działać na tej podstawie zamiast rozpoczynać całą procedurę jeszcze raz od zera. Wzmocnienie bezpieczeństwa ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania swobody przemieszczania się w UE.

Poseł Emilian Pavel (S&D, Rumunia) powiedział: "Przedłużanie tej ​​sytuacji, tej niepewności, pogarsza wizerunek UE, bo ludzie widzą, że jesteśmy traktowani jak obywatele drugiej kategorii".

Z kolei poseł Emil Radev (EPL, Bułgaria) przypomniał: "Komisja Europejska wielokrotnie mówiła, że ​​zarówno Rumunia, jak i Bułgaria spełniły wszystkie kryteria techniczne, ale nie jesteśmy członkami Schengen, ponieważ niektóre kraje wyrażają sprzeciw. To smutne, że pozwalamy polityce stanąć na drodze zasadom". Poseł Asim Ademov (EPL, Bułgaria)mówił o "braku solidarności i o podwójnych standardach".


Warunki przystąpienia do strefy Schengen

  • Państwo musi wykazać, że jest w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność za kontrolowanie zewnętrznej granicy strefy Schengen w imieniu innych państw również należących do tej strefy
  • Państwo musi stosować określone przepisy Schengen, takie jak zasady dotyczące kontroli granicznej na lądzie, morzu i w powietrzu, wydawania wiz, współpracy policyjnej i ochrony danych osobowych
  • Państwo musi podjąć skuteczną współpracę z innymi państwami Schengen w celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa po zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych;
  • Państwo musi ustanowić połączenie z systemem informacyjnym Schengen (SIS) oraz wizowym systemem informacyjnym (VIS) oraz wykorzystywać oba te systemy


W spotkaniu w Komisji Wolności Obywatelskich uczestniczył również Dimitris Avramopoulos, komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa. Komisarz nazwał Schengen "głównym symbolem jedności" i wezwał "Radę, by ostatecznie zdecydowała o przystąpieniu so rodziny Schengen Bułgarii, Rumunii i oczywiście Chorwacji, gdy tylko będzie ona technicznie gotowa".


Parlament Europejski zgodził się na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen w czerwcu 2011 r. Ostateczna decyzja, czy dane państwo może przystąpić do strefy, musi zostać podjęta jednogłośnie przez rządy państw członkowskich w Radzie.

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznych

Od 2015 r., w związku z kryzysem migracyjnym, a także wzrostem zagrożeń terrorystycznych, szereg państw strefy Schengen przywróciło kontrole na granicach wewnętrznych.

Wprowadzenie kontroli kilkukrotnie przedłużano - ostatnio do 30 kwietnia 2018 r. - w przypadku Francji i do 12 maja 2018 r. - w przypadku Austrii, Danii, Niemiec, Szwecji i Norwegii.

Posłanka Tanja Fajon (S&D, Słowenia), sprawozdawczyni odpowiedzialna za rewizję kodeksu granicznego Schengen, powiedziała w trakcie spotkania w Komisji Wolności Obywatelskich: "Kontrola granic wewnętrznych nie powinna być napędzana politycznie. Rządy powinny znieść te środki tak szybko, jak to możliwe".


Poseł Carlos Coelho zauważył, że "Schengen zostało przekształcone w kozła ofiarnego z powodu niepowodzeń polityki bezpieczeństwa i azylowej". Z kolei poseł Jussi Halla-Aho (EKR, Finlandia) bronił kontroli wewnętrznej: "Istnieje bardzo niewiele alternatyw dla kontroli na granicach wewnętrznych, jeśli chcemy zmniejszyć wtórny i inny nieregularny ruch".


Ponad 1,25 miliarda podróży odbywa się w strefie Schengen każdego roku.