AKTUALIZACJA – 14.06.2021. W Republice Słowackiej wprowadzono tzw. semafor turystyczny regulujący zasady wjazdu i powrotu na terytorium RS z zagranicy, zgodnie z którym zmianom uległy również zasady kwarantanny dla osób przyjeżdżających z Polski.


Na terytorium Republiki Słowackiej w dalszym ciągu (do odwołania) obowiązuje sytuacja nadzwyczajna wprowadzona w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.
 Z dniem 31 maja 2021 roku Ministerstwo Zdrowia RS wprowadziło tzw. semafor turystyczny regulujący zasady wjazdu i powrotu na terytorium RS z zagranicy, zgodnie z którym kraje całego świata oznacza się różnymi kolorami (zielony, czerwony lub czarny) w zależności od panującej w nich sytuacji epidemicznej.


Kolorem zielonym (niskie ryzyko) zostały oznaczone: Polska i inne państwa członkowskie UE, Andora, Australia, Chiny, Grenlandia, Hong Kong, Islandia, Izrael, Japonia, Korea Południowa, Lichtenstein, Makao, Monako, Norwegia, Nowa Zelandia, San Marino, Singapur, Szwajcaria, Tajwan, Watykan i Wyspy Owcze.


Kolorem czerwonym zostały oznaczone: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Jordania, Kanada, Kosowo, Kuba, Liban, Macedonia Północna, Mołdawia, Puerto Rico, Rosja, Serbia, Tunezja, Turcja, Ukraina i USA.


Kolorem czarnym oznaczono wszystkie pozostałe kraje, które nie zostały oznaczone kolorem zielonym bądź kolorem czerwonym.


Od dnia 14 czerwca 2021 roku
 nie podlegają kwarantannie po uprzedniej obowiązkowej rejestracji na dedykowanej stronie internetowej:

korona.gov.sk/ehranica/ 
lub korona.gov.sk/en/ehranica obywatele polscy wjeżdżający do Republiki Słowackiej, którzy w ciągu ostatnich 14 dni odwiedzili wyłącznie państwa oznaczone kolorem zielonym (m.in. Polskę), jeśli spełniają jeden z poniższych warunków:

a) posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszym niż 72 h,

b) wjeżdżają z Austrii, Czech, Polski lub Węgier i posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 24 h, wykonanym w jednym z tych krajów lub na Słowacji,

c) posiadają dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni przebyli zachorowanie na COVID-19,

d) nie ukończyli 18 lat,

e) posiadają dokument potwierdzający fakt, że zostali zaszczepieni pierwszą dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech) i od daty tego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, a ponadto:

  • w przypadku dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), nie minęło więcej niż 90 dni od daty podania pierwszej szczepionki, a druga dawka tego szczepienia nie była jeszcze podana,
  • w przypadku zaszczepionych drugą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech) nie minęło więcej niż 12 miesięcy od daty podania pierwszej szczepionki,
  • w przypadku jednodawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson) nie minęło więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia, 
  • w przypadku zaszczepionych jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech) od dnia pierwszego szczepienia minęło nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19.

Inne osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni odwiedziły wyłącznie państwa oznaczone kolorem zielonym (poza wyjątkami określonymi w § 7, § 8, § 9 Zarządzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego Republiki Słowackiej podczas stanu zagrożenia zdrowia publicznego Nr 212/2021 z dnia 27 maja 2021 r. – informacja poniżejpodlegają kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych przez okres 14 dni, którą mogą zakończyć w momencie uzyskania przez nich negatywnego wyniku testu antygenowego lub RT-PCR na COVID-19, przy czym już w pierwszym dniu kwarantanny mogą poddać się tym testom. Listę punktów, w których można wykonać test antygenowy można znaleźć na stronie słowackiego Ministerstwa Zdrowia: heathl.gov.sk/?ag-momOsoby te są zobowiązane:

- najpóźniej podczas wjazdu na terytorium Republiki Słowackiej do wypełnienia elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej korona.gov.sk/ehranica/ (formularz w angielskiej wersji językowej: korona.gov.sk/en/ehranica/i wpisania w nim odpowiednich danych dotyczących tej kategorii osób, do której dana osoba należy,

- podczas wjazdu oraz w czasie swojego pobytu na terytorium Republiki Słowackiej do okazania na żądanie funkcjonariuszy Policji RS lub przedstawiciela Urzędu Zdrowia Publicznego RS dokumentu potwierdzającego dokonanie obowiązkowej rejestracji na wyżej wymienionej stronie internetowej;

osoby przylatujące na terytorium Słowacji samolotem są dodatkowo zobowiązane do wypełnienia elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej mindop.sk/covid/. Nie dotyczy to osób, które bezpośrednio z lotniska w Bratysławie, Koszycach lub Popradzie udają się bezpośrednio do miejsca zamieszkania poza terytorium Republiki Słowackiej.

Wszystkich wyżej wymienionych zasad nie stosuje się do niżej wymienionych kategorii osób określonych w § 7, § 8, § 9 Zarządzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego Republiki Słowackiej podczas stanu zagrożenia zdrowia publicznego Nr 212/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

1. członkowie załogi pojazdów realizujących transport towarów, kierowcy autokarów i autobusów, piloci, członkowie załóg statków powietrznych i inni członkowie personelu lotniczego, członkowie załóg w transporcie wodnym śródlądowym, maszyniści kolejowych i inni pracownicy obsługi transportu kolejowego, przy czym osoby te są uprawnione do przekraczania granicy Republiki Słowackiej także innymi środkami transportu w celu przemieszczania się do miejsca wykonywania swych czynności albo w celu powrotu do domu, pod warunkiem okazania wystawionego przez pracodawcę zaświadczenia sporządzonego w języku słowackim lub świadectwa pracownika transportu międzynarodowego, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do Obwieszczenia Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania zielonych pasów ruchu (Green Lanes). Dla pracowników kolejowych pracodawca wystawi zaświadczenie potwierdzające fakt, iż przekraczanie granicy państwowej wynika z wykonywania poleceń służbowych pracodawcy;

2. kierowcy i załogi środków transportu osobowego (busy, autokary, autobusy, samoloty) wykonujący przywóz osób posiadających prawo pobytu w Republice Słowackiej i powracających z zagranicy na jej terytorium;

3. kierowcy i załogi pojazdów służby zdrowia przewożących pacjentów oraz kierowcy i załogi pojazdów przewożących organy do przeszczepów oraz kierowcy i załogi pojazdów przeznaczonych do transportu krwi i jej składników;

4. pracownicy usług pogrzebowych wykonujący międzynarodowy transport zwłok lub szczątków ludzkich w celu pochowania lub dokonania kremacji;

5. osoby posiadające prawo pobytu stałego lub czasowego na terytorium Republiki Słowackiej i wjeżdżające na jej terytorium  oraz wyjeżdżające z jej terytorium – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Zdrowia Republiki Słowackiej – w celu podjęcia leczenia swoich poważnych zachorowań lub poważnych zachorowań ich bliskich. Osoby wjeżdżające w tym celu na terytorium Republiki Słowackiej lub wyjeżdżające z jej terytorium na okres nie dłuższy niż 12 godzin mogą wjechać na jej terytorium nie posiadając wyżej wymienionej zgody Ministerstwa Zdrowia Republiki Słowackiej, w przypadku posiadania przez nich wystawionego w tym dniu przez lekarza zaproszenia na badanie albo zabieg, a w drodze powrotnej zaświadczenia lekarskiego o udzieleniu im świadczeń zdrowotnych. W razie pobytu trwającego dłużej niż 12 godzin należy wystąpić o rozpatrzenie wniosku za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Zdrowia Republiki Słowackiej: cestujem.standardnepostupy.sk.

6. funkcjonariusze Policji wjeżdżający na terytorium Republiki Słowackiej albo przejeżdżający tranzytem przez jej terytorium w celu pełnienia obowiązków wynikających z członkostwa w UE – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej;

7. funkcjonariusze Sił Zbrojnych i NATO wjeżdżający i przebywający na terytorium Republiki Słowackiej albo przejeżdżający tranzytem przez jej terytorium w celu pełnienia obowiązków wynikających z członkostwa w UE i NATO lub osoby wjeżdżające na terytorium Republiki Słowackiej w celu wykonania konserwacji, rewizji oraz naprawy urządzeń, sprzętu technicznego i materiału stanowiących majątek zarządzany przez Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej  – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej;

8. osoby i członkowie ich rodzin przejeżdżające tranzytem przez terytorium Republiki Słowackiej do innego państwa, w którym posiadają prawo pobytu lub którego są obywatelami. Osoby te muszą przejechać przez terytorium RS bez zatrzymywania się, najpóźniej w ciągu 8 godzin od wjazdu, w tym uwzględniono niezbędne tankowanie paliwa na stacjach benzynowych;

9. obywatele państw członkowskich UE i członkowie ich rodzin przejeżdżający tranzytem  przez terytorium Republiki Słowackiej do innego państwa członkowskiego  UE. Osoby te muszą przejechać przez terytorium RS bez zatrzymywania się, najpóźniej w ciągu 8 godzin od wjazdu, w tym uwzględniono niezbędne tankowanie paliwa na stacjach benzynowych;

10. osoby nie spełniające warunków tranzytu określonych w pkt. 8 albo 9, które uzyskały zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RS na wykonanie uzasadnionego tranzytu przez terytorium Republiki Słowackiej. Osoby te muszą przejechać przez jej terytorium bez zatrzymywania się, najpóźniej w ciągu 8 godzin od wjazdu, w tym uwzględniono niezbędne tankowanie paliwa na stacjach benzynowych;

11. osoby wjeżdżające na terytorium RS na wniosek sądu albo organów w zakresie postępowania karnego – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

12. członkowie delegacji reprezentujących Kancelarię Prezydenta RS, Radę Narodową RS, Radę Ministrów RS, organy centralne administracji państwowej, pracownicy instytucji państwowych oraz pracownicy służby cywilnej delegowani do pełnienia funkcji związanych z reprezentacją Republiki Słowackiej za granicą;

13. osoby posiadające paszporty dyplomatyczne  lub służbowe i wjeżdżające na terytorium Republiki Słowackiej;

14. pracownicy organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych i instytucji UE, których miejsce wykonywania pracy znajduje się na terytorium RS oraz członkowie ich rodzin – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich RS;

15. posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Republice Słowackiej oraz członkowie ich rodzin;

16. osoby wjeżdżające na terytorium RS w trakcie i po zakończeniu czasowej delegacji zagranicznej w przedstawicielstwie Republiki Słowackiej oraz członkowie ich rodzin, jak i osoby delegowane do pełnienia  funkcji związanych z reprezentacją Republiki Słowackiej w organizacji międzynarodowej albo w międzynarodowym przedstawicielstwie  wojskowym poza terytorium Republiki Słowackiej oraz członkowie ich rodzin; 

17. osoby wjeżdżające na terytorium RS w celu realizacji prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie sprawowania naprzemiennej opieki nad dziećmi ew. prawa do kontaktu z małoletnim dzieckiem. Osoby te są obowiązane podczas wjazdu na terytorium RS do okazania prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody rodziców w sprawie uregulowania kontaktów z dziećmi oraz do zawiadomienia Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny RS (Centrum ds. Międzynarodowej  Ochrony Prawnej Dzieci i Młodzieży) o zamiarze wjazdu na terytorium RS z wyżej wymienionego powodu;

18. pracownicy podmiotów infrastruktury krytycznej w sektorze energetyki i przemysłu, jak i pracownicy ich poddostawców na wniosek właściwego podmiotu infrastruktury krytycznej – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Gospodarki Republiki Słowackiej;

19. eksperci / specjaliści / technicy wjeżdżający na terytorium RS w celu usunięcia skutków sytuacji kryzysowych w sektorze przemysłu - po uzyskaniu zgody Ministerstwa Gospodarki RS;

20. pracownicy infrastruktury krytycznej w sektorze łączności elektronicznej – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej;

21. osoby wykonujące czynności niezbędne do utrzymywania, eksploatacji, funkcjonowania pracowni, wytwórni, zakładów działających w sektorach  rolnictwo, przemysł pożywczy, leśnictwo oraz osoby sprawujące opiekę weterynaryjną nad zwierzętami hodowlanymi – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich RS;

22. osoby posiadające zwierzęta w celu przeprowadzenia przez lekarzy weterynarii w innych państwach członkowskich UE specjalistycznego badania diagnostycznego, zabiegu chirurgicznego lub leczenia zwierząt  – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich RS;

23. osoby wykonujące serwis i konserwacje maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych, załogi maszyn rolniczych i leśnych oraz osoby im towarzyszące – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich RS;

24. osoby zapewniające przewóz innych osób do lub z międzynarodowych portów lotniczych położonych w Austrii, Czechach, Polsce lub na Węgrzech. Osoby te, przed przekroczeniem słowackiej granicy państwowej, są zobowiązane zarejestrować się na stronie naletisko.mzv.sk i okazać w trakcie kontroli potwierdzenie spełnienia tego obowiązku (w formie drukowanej lub elektronicznej) oraz bilet osoby przewożonej lub jego elektroniczną kopię. Osoby te są zobowiązane do odbywania przejazdu na lotnisko i z powrotem bez zatrzymywania się, za wyjątkiem postojów w celu uzupełnienia paliwa oraz wsiadania i wysiadania przewożonych osób;

25. osoby wjeżdżające na terytorium Republiki Słowackiej i wyjeżdżające z jej terytorium w celu wykonania usług serwisowych, instalacyjnych i rewizyjnych techniki medycznej, przeprowadzenia szkoleń pracowników medycznych, monitorowania badań klinicznych oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania infrastruktury ochrony zdrowia – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Zdrowia Republiki Słowackiej;

26. członkowie zagranicznych zespołów ratunkowych lub ekspertów biorących udział – na wniosek organów państwowych RS lub innego państwa – w udzielaniu pomocy humanitarnej w sytuacji kryzysowej albo w akcjach ratunkowych podczas wydarzenia nadzwyczajnego na terytorium RS lub innego państwa – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RS;

27. osoby wykonujące przewóz sprzętu, uzbrojenia i techniki specjalnej dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej i ratowników, niezbędnych do przeprowadzenia przez strażaków akcji, czynności serwisowych i przeglądów specjalistycznych – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RS;

28. osoby wykonujące działania gaśnicze i ratownicze podczas wydarzeń nadzwyczajnych na obszarach przygranicznych na wniosek centrum operacyjnego państwa sąsiedniego – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RS;

29. osoby posiadające prawo pobytu stałego lub czasowego na terytorium Republiki Słowackiej i przekraczające granicę RS na okres nie dłuższy niż 12 godzin w celu odbycia wizyty w placówce dyplomatyczno-konsularnej obcego państwa akredytowanej dla Republiki Słowackiej, która znajduje się na terytorium Austrii, Republiki Czeskiej lub Węgier, przy czym muszą być one w stanie okazać podczas wjazdu na terytorium Republiki Słowackiej dokument potwierdzający ten fakt;

30. osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w Republice Słowackiej  i zatrudnione lub wykonujące pracę w kraju sąsiednim oraz posiadające zaświadczenie o wykonywaniu takiej pracy, wystawione przez pracodawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia, pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 14 dni przebywali wyłącznie na terytorium krajów sąsiednich. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania  zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 7 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia  lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 7 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 7 dni. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego może zostać zastąpione przez:

a) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 90 dni od tego szczepienia, a nie była podana druga dawka tego szczepienia;

 b) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 dwoma dawkami dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy;

c) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jednodawkową szczepionką przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia;

d)  dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od dnia pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19;

e) dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni dana osoba przebyła zachorowanie na COVID-19;

31. osoby zamieszkałe na stałe lub czasowo na obszarach przygranicznych kraju sąsiedniego w odległości do 100 km od czynnego przejścia granicznego na terytorium Republiki Słowackiej i zatrudnione lub wykonujące pracę na obszarach w odległości do 100 km od czynnego przejścia granicznego na terytorium Republiki Słowackiej oraz posiadające wystawione przez pracodawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia zaświadczenie o wykonywaniu takiej pracy pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 14 dni przebywali wyłącznie na terytorium krajów sąsiednich, a także osoby wspólnie z nimi zamieszkujące lub gospodarujące, pod warunkiem przekraczania granicy w ich towarzystwie. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 7 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 7 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 7 dni. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego może zostać zastąpione przez:

a) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 90 dni od tego szczepienia, a nie była podana druga dawka tego szczepienia;

 b) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 dwoma dawkami dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy;

c) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jednodawkową szczepionką przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia;

d)  dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od dnia pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19;

e) dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni dana osoba przebyła zachorowanie na COVID-19;

32. obywatele Republiki Słowackiej posiadający prawo pobytu czasowego lub stałego na obszarach przygranicznych w kraju sąsiednim w odległości 100 km od czynnego przejścia granicznego na terytorium Republiki Słowackiej oraz osoby wspólnie z nimi zamieszkujące lub gospodarujące, pod warunkiem przekraczania granicy w ich towarzystwie. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 7 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 7 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 7 dni. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego może zostać zastąpione przez:

a) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 90 dni od tego szczepienia, a nie była podana druga dawka tego szczepienia;

 b) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 dwoma dawkami dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy;

c) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jednodawkową szczepionką przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia;

d)  dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od dnia pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19;

e) dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni dana osoba przebyła zachorowanie na COVID-19;

33. osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w Republice Słowackiej i uczęszczające do przedszkola, do szkoły podstawowej lub średniej albo studiujące na uczelniach wyższych w Austrii, Czechach, Polsce, na Ukrainie i na Węgrzech lub ubiegające się o podjęcie nauki albo o przyjęcie na studia w wyżej wymienionych szkołach, w tym 1 osoba towarzysząca im w podróży, oraz posiadające zaświadczenia o tym fakcie oraz o odbywaniu się kształcenia w formie stacjonarnej (zaświadczenie wystawione przez szkołę lub uczelnię), w przypadku osoby towarzyszącej także zaświadczenie potwierdzające jej wyżej wymieniony status. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 7 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 7 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 7 dni. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego może zostać zastąpione przez:

a) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 90 dni od tego szczepienia, a nie była podana druga dawka tego szczepienia;

 b) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 dwoma dawkami dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy;

c) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jednodawkową szczepionką przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia;

d)  dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od dnia pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19;

e) dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni dana osoba przebyła zachorowanie na COVID-19;

34. osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w Austrii, Czechach, Polsce, na Ukrainie i na Węgrzech i uczęszczające do przedszkola, do szkoły podstawowej lub średniej albo studiujące na uczelniach wyższych lub ubiegające się o podjęcie nauki albo o przyjęcie na studia w wyżej wymienionych szkołach na terytorium Republiki Słowackiej, w tym 1 osoba towarzysząca im w podróży, oraz posiadające zaświadczenia o tym fakcie oraz o odbywaniu się kształcenia w formie stacjonarnej (zaświadczenie wystawione przez szkołę lub uczelnię), w przypadku osoby towarzyszącej także zaświadczenie potwierdzające jej wyżej wymieniony status. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 7 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 7 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 7 dni. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego może zostać zastąpione przez:

a) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 90 dni od tego szczepienia, a nie była podana druga dawka tego szczepienia;

 b) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 dwoma dawkami dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy;

c) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jednodawkową szczepionką przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia;

d)  dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od dnia pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19;

e) dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni dana osoba przebyła zachorowanie na COVID-19;

35. uczniowie szkół podstawowych lub średnich albo studenci studiów dziennych na uczelniach wyższych, którzy nie ukończyli 26 lat i posiadają prawo stałego lub tymczasowego pobytu na terytorium Republiki Słowackiej, będący uczestnikami procesu treningowego jako członkowie klubu sportowego w Austrii, w Czechach, w Polsce albo na Węgrzech w tym 1 osoba towarzysząca im w podróży, oraz posiadający zaświadczenia o tym fakcie oraz o odbywaniu się kształcenia w formie stacjonarnej (zaświadczenie wystawione przez właściwą instytucję), w przypadku osoby towarzyszącej także zaświadczenie potwierdzające jej wyżej wymieniony status. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 7 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 7 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 7 dni. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego może zostać zastąpione przez:

a) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 90 dni od tego szczepienia, a nie była podana druga dawka tego szczepienia;

 b) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 dwoma dawkami dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy;

c) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jednodawkową szczepionką przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia;

d)  dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od dnia pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19;

e) dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni dana osoba przebyła zachorowanie na COVID-19;

36. osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Republiki Słowackiej i sprawujące osobistą opiekę nad bliskimi członkami rodziny przebywającymi na terytorium państwa sąsiedniego, którzy nie są w stanie zatroszczyć o siebie, w tym 1 osoba towarzysząca im w podróży. Podczas przekraczania granicy osoba taka jest zobowiązana do okazania zaświadczenia, wystawionego przez lekarza bliskiego członka rodziny, o potrzebie sprawowania osobistej opieki oraz oświadczenia o stosunku pokrewieństwa, w przypadku osoby towarzyszącej także zaświadczenie potwierdzające jej wyżej wymieniony status. Dokumenty te muszą zostać przetłumaczone na język słowacki. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 7 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 7 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 7 dni. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego może zostać zastąpione przez:

a) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 90 dni od tego szczepienia, a nie była podana druga dawka tego szczepienia;

 b) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 dwoma dawkami dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy;

c) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jednodawkową szczepionką przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia;

d)  dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od dnia pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19;

e) dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni dana osoba przebyła zachorowanie na COVID-19;

37. osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium państwa sąsiedniego Republiki Słowackiej i przekraczające granicę Republiki Słowackiej w celu sprawowania osobistej opieki nad bliskimi członkami rodziny przebywającymi na terytorium Republiki Słowackiej, którzy nie są w stanie zatroszczyć o siebie, w tym 1 osoba towarzysząca im w podróży. Podczas przekraczania granicy osoba taka jest zobowiązana do okazania zaświadczenia, wystawionego przez lekarza bliskiego członka rodziny, o potrzebie sprawowania osobistej opieki oraz oświadczenia o stosunku pokrewieństwa, w przypadku osoby towarzyszącej także zaświadczenie potwierdzające jej wyżej wymieniony status. Dokumenty te muszą zostać przetłumaczone na język słowacki. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 7 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 7 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 7 dni. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego może zostać zastąpione przez:

a) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 90 dni od tego szczepienia, a nie była podana druga dawka tego szczepienia;

 b) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 dwoma dawkami dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy;

c) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jednodawkową szczepionką przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia;

d)  dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od dnia pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19;

e) dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni dana osoba przebyła zachorowanie na COVID-19;

38. osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Republiki Słowackiej i gospodarujące gruntami znajdującymi się w Austrii, w Republice Czeskiej, w Rzeczypospolitej Polskiej lub na Węgrzech w odległości do 10 km od słowackiej granicy państwowej, w tym 1 osoba towarzysząca im w podróży. Podczas przekraczania granicy Republiki Słowackiej osoby te są zobowiązane do okazania wiarygodnego dokumentu potwierdzającego ten fakt, w przypadku osoby towarzyszącej także zaświadczenie potwierdzające jej wyżej wymieniony status. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 7 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 7 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 7 dni. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego może zostać zastąpione przez:

a) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 90 dni od tego szczepienia, a nie była podana druga dawka tego szczepienia;

 b) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 dwoma dawkami dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy;

c) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jednodawkową szczepionką przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia;

d)  dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od dnia pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19;

e) dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni dana osoba przebyła zachorowanie na COVID-19;

 

39. osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w Austrii, w Republice Czeskiej, w Rzeczypospolitej Polskiej lub na Węgrzech i gospodarujące gruntami znajdującymi się na terytorium Republiki Słowackiej w odległości do 10 km od granicy państwowej, w tym 1 osoba towarzysząca im w podróży. Osoby te są zobowiązane do okazania na granicy Republiki Słowackiej wiarygodnego dokumentu potwierdzającego ten fakt, w przypadku osoby towarzyszącej także zaświadczenie potwierdzające jej wyżej wymieniony status. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 7 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 7 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 7 dni. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego może zostać zastąpione przez:

a) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 90 dni od tego szczepienia, a nie była podana druga dawka tego szczepienia;

 b) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 dwoma dawkami dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy;

c) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jednodawkową szczepionką przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia;

d)  dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od dnia pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19;

e) dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni dana osoba przebyła zachorowanie na COVID-19;

40. osoby wjeżdżające na terytorium Republiki Słowackiej z Austrii, z Czech, z Polski lub z Węgier lub powracające na terytorium Republiki Słowackiej i biorące udział w transgranicznej produkcji – w tym udział w próbach i emisji online – utworu audiowizualnego lub programu telewizyjnego, spektaklu teatralnego, utworu muzyczno-dramatycznego albo muzycznego, w produkcji medialnej, w pracach konserwatorskich zabytków, w wykopaliskowych badaniach archeologicznych, w badaniach w muzeum, w archiwum lub w innych instytucjach akademickich i naukowych, w montażu i demontażu  wystawy w muzeum, galerii lub hali wystaw albo czynne twórczo w teatrach lub instytucjach muzycznych. Podczas przekraczania granicy Republiki Słowackiej osoby te są zobowiązane do okazania zaświadczenia wystawionego przez producenta utworu audiowizualnego, producenta programu, instytucję medialną, teatr, instytucję muzyczną, zleceniodawcę konserwacji zabytku, galerię, halę wystaw, muzeum, archiwum, instytucję akademicką albo naukową lub przez inny podmiot odpowiedzialny za realizację wyżej wymienionej działalności. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 7 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 7 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 7 dni. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego może zostać zastąpione przez:

a) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 90 dni od tego szczepienia, a nie była podana druga dawka tego szczepienia;

 b) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 dwoma dawkami dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy;

c) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jednodawkową szczepionką przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia;

d)  dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od dnia pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19;

e) dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni dana osoba przebyła zachorowanie na COVID-19;

41. zawodnicy drużyn sportowych albo członkowie zespołów realizujących ich udział w następujących zawodach sportowych: TIPOS extraliga (hokej na lodzie – mężczyźni), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej na lodzie – mężczyźni) oraz MOL Liga (piłka ręczna - kobiety), wjeżdżający na terytorium Republiki Słowackiej w celu wzięcia udziału w wyżej wymienionych zawodach sportowych i posiadający zaświadczenia w tym zakresie. Osoby powyżej 10 roku życia podczas przekraczania granicy są zobowiązane do okazania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 7 dni, wydanego przez mobilny punkt pobrań albo przez punkt pobrań w domu pomocy społecznej/domu opieki na terytorium Republiki Słowackiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID nie starszego niż 7 dni albo negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 7 dni. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego może zostać zastąpione przez:

a) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 90 dni od tego szczepienia, a nie była podana druga dawka tego szczepienia;

 b) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 dwoma dawkami dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy;

c) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jednodawkową szczepionką przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia;

d)  dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od dnia pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19;

e) dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni dana osoba przebyła zachorowanie na COVID-19;

42. zawodnicy drużyn sportowych, sędziowie w meczach albo członkowie zespołów realizujących ich udział w następujących zawodach sportowych: TIPOS extraliga (hokej na lodzie – mężczyźni), FORTUNA  Liga (piłka nożna – mężczyźni), SLOVNAFT Handball Extraliga (piłka ręczna – mężczyźni). Extraliga mężczyźni (siatkówka), Extraliga kobiety (siatkówka), Słowacka Liga Koszykówki (mężczyźni), Extraliga kobiety (koszykówka) albo MOL Liga (piłka ręczna – kobiety) oraz przekraczający granice Republiki Słowackiej w celu wzięcia udziału w zawodach międzynarodowych organizowanych przez federację sportową na podstawie udziału w wyżej wymienionych zawodach oraz będące w stanie okazać przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej zaświadczenia w tym zakresie, a osoby powyżej 10 roku życia także zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszy niż 48 h albo negatywny wynik testu RT-PCR na COVID-19 nie starszy niż 72 h. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego może zostać zastąpione przez:

a) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 90 dni od tego szczepienia, a nie była podana druga dawka tego szczepienia;

 b) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 dwoma dawkami dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy;

c) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jednodawkową szczepionką przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia;

d)  dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od dnia pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19;

e) dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni dana osoba przebyła zachorowanie na COVID-19;

43. osoby wjeżdżające na terytorium Republiki Słowackiej albo powracające na jej terytorium będące członkami reprezentacji Słowacji albo członkami zespołów realizacji zgodnie z dekretem Ministerstwa Szkolnictwa, Nauki i Sportu RS, w tym posiadacze dekretu kandydata do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 albo do Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020, powracające do RS z międzynarodowej imprezy sportowej albo z treningu mającego na celu ich przygotowanie do zawodów międzynarodowych oraz będące w stanie okazać przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej zaświadczenia w tym zakresie. Osoby powyżej 10 roku życia muszą być w stanie okazać przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej także zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starsze niż 48 h albo negatywny wynik testu RT-PCR na COVID-19 nie starszy niż 72 h. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego może zostać zastąpione przez:

a) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 90 dni od tego szczepienia, a nie była podana druga dawka tego szczepienia;

 b) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 dwoma dawkami dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy;

c) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jednodawkową szczepionką przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia;

d)  dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od dnia pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19;

e) dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni dana osoba przebyła zachorowanie na COVID-19;

44. osoby wjeżdżające na terytorium Republiki Słowackiej albo powracające na jej terytorium będące sportowcami, członkami zespołów realizujących, sędziami w meczach oraz członkami  komitetu organizacyjnego imprezy sportowej, której zorganizowanie zostało zgłoszone do właściwego regionalnego urzędu zdrowia publicznego na podstawie pozytywnego stanowiska Ministerstwa Szkolnictwa, Nauki i Sportu RS  jako jednorazowa impreza masowa trwająca do 48 h oraz będące w stanie okazać przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej zaświadczenia w tym zakresie. Osoby powyżej 10 roku życia muszą być w stanie okazać przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej  także zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starsze niż 48 h albo negatywny wynik testu RT-PCR na COVID-19 nie starszy niż 72 h. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego może zostać zastąpione przez:

a) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 90 dni od tego szczepienia, a nie była podana druga dawka tego szczepienia;

 b) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 dwoma dawkami dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy;

c) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jednodawkową szczepionką przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia;

d)  dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od dnia pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19;

e) dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni dana osoba przebyła zachorowanie na COVID-19;

45. osoby wjeżdżające na terytorium Republiki Słowackiej albo powracające na jej terytorium będące sportowcami, członkami zespołów realizujących, sędziami w meczach oraz członkami  komitetu organizacyjnego imprezy sportowej, której zorganizowanie zostało zgłoszone do właściwego regionalnego urzędu zdrowia publicznego na podstawie pozytywnego stanowiska Ministerstwa Szkolnictwa, Nauki i Sportu RS  jako jednorazowa impreza masowa trwająca dłużej niż 4 dni oraz będące w stanie okazać przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej zaświadczenia w tym zakresie. Osoby powyżej 10 roku życia muszą być w stanie okazać przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej także zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starsze niż 48 h albo negatywny wynik testu RT-PCR na COVID-19 nie starszy niż 72 h. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego może zostać zastąpione przez:

a) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 90 dni od tego szczepienia, a nie była podana druga dawka tego szczepienia;

 b) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 dwoma dawkami dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy;

c) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jednodawkową szczepionką przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia;

d)  dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od dnia pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19;

e) dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni dana osoba przebyła zachorowanie na COVID-19;

46. osoby wjeżdżające na terytorium Republiki Słowackiej albo powracające na jej terytorium będące sportowcami oraz członkami zespołów, którzy wjeżdżają na jej terytorium w celu wyczynowego szkolenia odbywającego się w Kwarantannowym Centrum Treningowym dla Sportu Wyczynowego X-Bionic w miejscowości Šamorín przy ulicy Dubová 33/A, pod patronatem Ministerstwa Szkolnictwa, Nauki i Sportu RS oraz są w stanie okazać przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej zaświadczenia w tym zakresie. Osoby powyżej 10 roku życia muszą być w stanie okazać przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej  także zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starsze niż 48 h albo negatywny wynik testu RT-PCR na COVID-19 nie starszy niż 72 h. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego może zostać zastąpione przez:

a) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 90 dni od tego szczepienia, a nie była podana druga dawka tego szczepienia;

 b) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 dwoma dawkami dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy;

c) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jednodawkową szczepionką przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia;

d) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od dnia pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19;

e) dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni dana osoba przebyła zachorowanie na COVID-19;

47. osoby biorące udział w produkcji utworów audiowizualnych, które wjeżdżają na terytorium na terytorium Republiki Słowackiej w celu wzięcia udziału w wyżej wymienionych międzynarodowych imprezach sportowych oraz są w stanie okazać przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej zaświadczenie w tym zakresie. Osoby powyżej 10 roku życia muszą być w stanie okazać przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej  także zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starsze niż 48 h albo negatywny wynik testu RT-PCR na COVID-19 nie starszy niż 72 h. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego może zostać zastąpione przez:

a) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 90 dni od tego szczepienia, a nie była podana druga dawka tego szczepienia;

 b) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 dwoma dawkami dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy;

c) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jednodawkową szczepionką przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia;

d) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od dnia pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19;

e) dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni dana osoba przebyła zachorowanie na COVID-19;

48. osoby wjeżdżające na terytorium Republiki Słowackiej lub wyjeżdżające z jej terytorium na krótki okres czasu w celu wzięcia udziału w pogrzebie bliskiej osoby lub w celu zawarcia związku małżeńskiego wraz z osobami bliskimi nowożeńców oraz są w stanie okazać przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej zaświadczenie w tym zakresie, w tym 1 osoba towarzysząca im w podróży, pod warunkiem, że jest ona w stanie okazać zaświadczenie w tym zakresie. Osoby powyżej 10 roku życia muszą być w stanie okazać przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej  także zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starsze niż 48 h albo negatywny wynik testu RT-PCR na COVID-19 nie starszy niż 72 h. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego może zostać zastąpione przez:

a) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 90 dni od tego szczepienia, a nie była podana druga dawka tego szczepienia;

 b) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 dwoma dawkami dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy;

c) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jednodawkową szczepionką przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia;

d) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od dnia pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19;

e) dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni dana osoba przebyła zachorowanie na COVID-19;

49. osoby wjeżdżające na terytorium Republiki Słowackiej i posiadające oficjalne zaproszenia na wzięcie udziału w imprezach organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP, Radę Narodową RS, Radę Ministrów RS lub organy centralne administracji państwowej oraz są w stanie okazać przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej wyżej wymienione zaproszenia. Osoby powyżej 10 roku życia muszą być w stanie okazać przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej  także zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starsze niż 48 h albo negatywny wynik testu RT-PCR na COVID-19 nie starszy niż 72 h. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego może zostać zastąpione przez:

a) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 90 dni od tego szczepienia, a nie była podana druga dawka tego szczepienia;

 b) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 dwoma dawkami dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy;

c) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jednodawkową szczepionką przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia;

d) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od dnia pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19;

e) dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni dana osoba przebyła zachorowanie na COVID-19;

50. osoby wjeżdżające na terytorium Republiki Słowackiej w celu wykonania w krótkim terminie niezbędnych czynności związanych z uzyskaniem dokumentów wydawanych przez urzędy słowackie – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RS. Osoby powyżej 10 roku życia muszą być w stanie okazać przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej  także zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starsze niż 48 h albo negatywny wynik testu RT-PCR na COVID-19 nie starszy niż 72 h. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego może zostać zastąpione przez:

a) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 90 dni od tego szczepienia, a nie była podana druga dawka tego szczepienia;

 b) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona przeciw COVID-19 dwoma dawkami dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy;

c) dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jednodawkową szczepionką przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia;

d)  dokument potwierdzający fakt, że dana osoba została  zaszczepiona jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od dnia pierwszego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, ale nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19;

e) dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni dana osoba przebyła zachorowanie na COVID-19.

 

Osoby wjeżdżające do Słowacji z grupy państw czerwonych podlegają kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych przez okres 14 dni, którą mogą zakończyć w momencie uzyskania negatywnego wyniku testu antygenowego lub RT-PCR na COVID-19, ale nie wcześniej niż na 8 dzień izolacji. Ich również dotyczy obowiązkowa rejestracja na stronie internetowej: korona.gov.sk/ehranica/ (formularz w angielskiej wersji językowej: korona.gov.sk/en/ehranica/), a osoby przylatujące samolotem także na stronie internetowej: mindop.sk/covid/.

Osoby wjeżdżające do Słowacji z grupy państw czarnych podlegają kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych przez okres 14 dni. Po ośmiu dniach osoby te muszą przystąpić do testu RT-PCR, ale w przypadku wyniku negatywnego i tak muszą ukończyć pełną izolację. Ich również dotyczy obowiązkowa rejestracja na stronie internetowej: korona.gov.sk/ehranica/ (formularz w angielskiej wersji językowej: korona.gov.sk/en/ehranica/), a osoby przylatujące samolotem także na stronie internetowej: mindop.sk.covid/.


UWAGA!
 
Przejazd tranzytem przez terytorium państwa oznaczonego kolorem czerwonym lub czarnym, wykonany w ciągu maksymalnie 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowania na stacja paliw, lub wjazd i pobyt w strefie tranzytowej lotniska nie są traktowane jako pobyt na terytorium państwa  oznaczonego kolorem czerwonym lub czarnym, lecz uważany jest za pobyt na terytorium państw oznaczonych kolorem zielonym.

UWAGA! Zgodnie z informacjami uzyskanymi od dyżurnego Policji ds. Cudzoziemców i Granic Republiki Słowackiej, przejazd do Polski tranzytem przez terytorium Republiki Słowackiej z krajów, z którymi Polska posiada wspólną granicę (Ukraina, Czechy, Niemcy) jest traktowany jako nieuzasadniony geograficznie i należy się liczyć z odmową wjazdu na granicy ukraińsko-słowackiej w celu realizacji takiej podróży, ewentualnie  z nałożeniem kary pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących obowiązkowej kwarantanny osób wjeżdżających na terytorium Republiki Słowackiej.

W przypadku naruszenia aktualnych zasad wjazdu lub tranzytu należy liczyć się z możliwością ukarania mandatem w wysokości do 1659 EUR.


Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
opublikowano: 14.06.2021
grafika tytułowa: pixabay.com