Suszanie oraz goście i turyści od 1 kwietnia 2019 r. mogą korzystać z rowerów miejskich. Te po roku przerwy wróciły bowiem na suskie ulice. Aktualnie pogoda sprzyja przejażdżkom rowerowym, które są doskonałą formą spędzania wolnego czasu oraz alternatywą dla samochodu w godzinach szczytu w mieście.

W Suchej Beskidzkiej z takiej formy przemieszczania się mogą skorzystać osoby, które nie posiadają własnego jednośladu lub są przejazdem. Możliwość odpłatnego wypożyczenia rowerów istnieje w pięciu punktach zlokalizowanych na terenie miasta tj. przy: Zakładzie Komunalnym, Muzeum Miejskim, Urzędzie Miasta oraz przy Krytej Pływalni i Stacji Uzdatniania Wody.

Wypożyczalnia ma do dyspozycji 20 rowerów marki Kross, przystosowanych do jazdy po mieście, osoby preferujące jazdę w kaskach muszą zaopatrzyć się w nie samodzielnie. Wypożyczalnie nie mają ich bowiem w swojej ofercie. Zbliżający się weekend jest idealnym powodem, aby skorzystać z roweru jako środka transportu, a jak powszechnie wiadomo rowerem można dotrzeć praktycznie w każde miejsce.

To jedyny środek transportu dający możliwość poruszania się "od drzwi do drzwi", ponadto jest to jeden z najtańszych sposobów podróżowania, a przy tym najzdrowszy, zarówno dla korzystających z samego roweru jak i nie zanieczyszczający powietrza.

W 2014 roku w Suchej Beskidzkiej została uruchomiona pierwsza w powiecie suskim Wypożyczalnia Rowerów Miejskich. Skorzystać z niej mogą zarówno turyści odwiedzający nasze miasto, jak również sami mieszkańcy. Wypożyczalnia ma do dyspozycji 20 rowerów, przystosowanych do jazdy po mieście.

Rowery wypożyczyć można w jednym z pięciu punktów zlokalizowanych na terenie Suchej Beskidzkiej. Punkty czynne są w godzinach pracy instytucji, oprócz tych umiejscowionych przy Zakładzie Komunalnym i Stacji Uzdatniania Wody, które są czynne przez całą dobę.

CENNIK

Dorośli: Pierwsza godzina: 3 PLN; Każde następne rozpoczęte 15 min.: 0,50 PLN; Doba: 20 PLN

Młodzież szkolna powyżej trzynastu lat, studenci, emeryci: Pierwsza godzina: 2 PLN; Każde następne rozpoczęte 15 min.: 0,50 PLN; Doba: 10 PLN 

PUNKTY WYPOŻYCZEŃ:

Zakład Komunalny ul. Wadowicka 4 tel. 33 874 15 56 czynne 24 godziny / dobę

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej ul. Zamkowa 1 tel. 33 874 26 05 wtorek – sobota: 8:00 – 16:00 niedziela: 9:00 – 17:00

Urząd Miasta ul. Mickiewicza 19 tel. 33 874 95 00 poniedziałek-środa: 7:30–15:30 czwartek: 7:30 – 17:00 piątek: 7:30 – 15:30

Kryta Pływalnia ul. Zielona 1 tel. 33 874 55 30 poniedziałek – niedziela: 6:30–22:00

Stacja Uzdatniania Wody ul. Role 133 tel. 33 874 58 10 czynne 24 godziny / dobę

Mapa lokalizacji miejsc postoju rowerów miejskich:Załącznik Nr l do Uchwały Nr XLIV/320/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 maja 2014 r.

Regulamin korzystania z Miejskiej Wypożyczalni Rowerów w Suchej Beskidzkiej

§1 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z Miejskiej Wypożyczalni Rowerów w Suchej Beskidzkiej. 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) Wypożyczający - osoba korzystająca z usług Miejskiej Wypożyczalni Rowerów, 2) Wypożyczalnia - Miejska Wypożyczalnia Rowerów w Suchej Beskidzkiej, 3) Punkt Wypożyczeń - miejsce, w którym można dokonać wypożyczenia rowerów, 4) Tabela opłat - cennik usług i opłat Miejskiej Wypożyczalni Rowerów - zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka - dostępny na stronach internetowych: www.suchabeskidzka. pl. 3. Wypożyczalnia jest czynna od 1 kwietnia do 31 października. 4. Warunkiem korzystania z usług wypożyczenia jest podanie przez Wypożyczającego wymaganych przy wypożyczeniu danych osobowych oraz akceptacja warunków zawartych w regulaminie.

§ 2 1. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby, które ukończyły co najmniej 13 lat. 2. Osoby poniżej 16 roku życia muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na korzystanie z wypożyczalni. 3. Warunkiem korzystania przez osoby poniżej 18 roku życia z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub motorowerowej. 4. Dorosły wypożyczający może wypożyczyć jednocześnie do trzech rowerów. 5. W przypadku wypożyczenia rowerów przez grupę zorganizowaną konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu oraz ilości rowerów pod nr telefonu wypożyczalni.

§ 3 1. Wypożyczane rowery są wyposażone w linkę zabezpieczającą, oświetlenie przednie i tylne, oświetlenie odblaskowe tylne, błotniki, bagażnik i dzwonek. 2. Wypożyczający zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie. 3. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower. 4. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim, dopuszcza się taką możliwość tylko w przypadku dokonania wypożyczenia więcej niż jednego roweru, z zastrzeżeniem, że osoba wypożyczająca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie wypożyczone rowery, wynikającą z zapisów niniejszego regulaminu. 5. Zabronione jest korzystanie z Wypożyczalni osobie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 6. Wypożyczający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp. otrzymanych przez wypożyczającego, wynikających z jego winy. 7. Wypożyczający jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu. 8. Korzystanie z wypożyczonych rowerów odbywa się wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego.

§ 4 1. Podczas czynności wypożyczania rowerów wymagane jest podanie następujących danych: 1) imienia i nazwiska, 2) adresu kontaktowego, tj. ulicy wraz z nr domu/mieszkania, miasta, kodu pocztowego, kraju, 3) peselu lub nr dokumentu tożsamości. 2. Ponadto wypożyczający zobowiązany jest do: 1) przedstawienia dokumentu ze zdjęciem (dowodu osobistego, legitymacji szkolnej), 2) potwierdzenia podpisem wypożyczenia sprawnego technicznie roweru oraz zapoznanie się z regulaminem Miejskiej Wypożyczalni Rowerów w Suchej Beskidzkiej, co oznacza jego akceptację, 3) osoby poniżej 16 roku życia przedstawiaj ą pisemną zgodę rodziców, 4) osoby poniżej 18 roku życia przedstawiają ważną kartę rowerową lub motorowerową. 3. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 4. Administratorem danych osobowych jest Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej. 5. Opłata za wynajem roweru jest pobierana z chwilą jego wypożyczenia, na czas podany przez Wypożyczającego. Ewentualną dopłatę z tytułu przekroczenia wskazanego czasu wypożyczenia należy uiścić w punkcie zwrotu roweru. 6. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.

§ 5 1. Wypożyczalnia nie ponosi wobec Wypożyczającego odpowiedzialności za doznane szkody lub obrażenia powstałe w trakcie korzystania z Wypożyczalni. 2. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczalni. 3. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą za pomocą dołączonej do roweru linki z kluczykiem. 4. Wypożyczający rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru aż do czasu jego zwrotu. 5. W przypadku kradzieży roweru Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w jednym z Punktów wypożyczalni w Suchej Beskidzkiej. 6. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy, zgodnie z przyjętą tabelą opłat. 7. Za zdarzenia spowodowane wadami ukrytymi Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności. 8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.autor: Urząd Miasta Sucha Beskidzka
zdjęcie: sucha-beskidzka.pl