Wybierz jednego z bohaterów serii „Patroni naszych ulic” i zrób zdjęcia miejsc, obiektów, pamiątek, przedmiotów, budowli, pomników powiązanych z daną osobą. Weź udział w konkursie fotograficznym i wygraj wakacyjny obóz w Bieszczadach!


Patroni naszych ulic
 kształtowali dzieje Polski oraz nasze wyobrażenia o wartościach moralnych: poświęceniu, odpowiedzialności, odwadze. Mimo, że są już częścią historii, kształtują naszą codzienność. W przestrzeni, w której funkcjonujemy, pozostało po nich wspomnienie, ale również wiele dzieł i detali, świadczących o ich życiu i dokonaniach. Warto poszukać tych pamiątek wokół nas i uchwycić je na fotografiach.

Nagrodą dla zwycięzców jest darmowy pobyt na obozie w Bieszczadach, w formule „bez telefonu z pełnym wyżywieniem”, w terminach: 31 lipca – 6 sierpnia 2022 r. lub 7 sierpnia – 13 sierpnia 2022 r.

Organizator zaplanował wiele atrakcyjnych zabaw i wydarzeń takich jak: piesze wędrówki z przewodnikiem górskim, nocne gry i zwiady terenowe, kurs pierwszej pomocy. Odbywać się będą także zajęcia edukacyjne z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej. Uczestnicy zakwaterowani zostaną w obozie stacjonarnym pod namiotami. Zapewniamy transport dzieci z Warszawy w Bieszczady, a po obozie z powrotem do stolicy.

Celem konkursu Biura Przystanków Historia IPN jest edukacja historyczna uczniów szkół podstawowych na temat znaczących postaci Polski XX-go wieku.

Zachęcamy uczniów w wieku od 9 do 14 lat do rozwijania umiejętności obserwacji i dokumentowania pamiątek o Polakach, mających znaczący wpływ na przeszłość i przyszłość ojczyzny.

Zdjęcia do konkursu mogą być wykonane na obszarze Polski.


Na konkursowe prace czekamy do 30 czerwca 2022 r.

Więcej o projekcie: przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/patroni-naszych-ulic ;

Organizator: Biuro Przystanków Historia Instytutu Pamięci Narodowej

Koordynator: Paweł Rudaś, tel. 022 540 58 50, email: pawel.rudas@ipn.gov.pl ;

REGULAMIN KONKURSU

§1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Patroni naszych ulic”, zwanym dalej „konkursem”, jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie (02 – 676) przy ul. Janusza Kurtyki 1, NIP 525-21-80-487, REGON 016365090, zwany dalej „Organizatorem”. Komórką organizującą przebieg konkursu z ramienia Organizatora jest Biuro Przystanków Historia Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Konkurs organizowany jest w celu rozpowszechniania i utrwalania wiedzy o ważnych postaciach historii Polski XX-go wieku. 2. Celem konkursu jest: 1) edukacja historyczna na temat ważnych postaci historii Polski XX-go wieku; 2) utrwalanie wiedzy historycznej w oparciu o serię „Patroni Naszych Ulic” (https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/patroni-naszych-ulic); 3) rozwijanie umiejętności obserwacji i dokumentowania pamiątek o ważnych postaciach historii Polski XX-go wieku; 4) upowszechnianie i popularyzacja fotografii podtrzymujących pamięć o polskich bohaterach; 5) kształtowanie postaw patriotycznych. 3. Zadanie konkursowe polega na wybraniu jednej z postaci z serii „Patroni Naszych Ulic” i wykonaniu powiązanego z nią zdjęcia. 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w wieku 9 – 14 lat uczęszczających do placówek edukacyjnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Nad przebiegiem konkursu, oceną prac oraz wytypowaniem zwycięzców czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura Przystanków Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

§ 2. Zasady udziału w konkursie 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wybranie jednego z bohaterów serii „Patroni Naszych Ulic” (https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/patroni-naszych-ulic) i wykonanie zdjęcia powiązanego z tą osobą: tj. miejsc, obiektów, pamiątek, przedmiotów, budowli, pomników. Terytorium wykonywania zdjęć do konkursu przez uczestników jest obszar całej Polski. Każde zdjęcie musi zawierać krótki opis, wyjaśniający związek tego co przedstawia z wybraną postacią. Opis stanowi integralną część zdjęcia i jako całość wraz ze zdjęciem podlega ocenie. 3. Każdy uczestnik przesyła jedną niepublikowaną wcześniej fotografię konkursową. 4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, z zastrzeżeniem § 5. 2 5. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików, kolaży lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji zdjęcia. 6. Fotografię wykonaną w formacie JPG oraz plikach nie przekraczających 5 MB należy przesłać w formie załączników do e-maila w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. na adres: pawel.rudas@ipn.gov.pl. 7. Wraz z pracą obowiązkowo należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnika konkursu stanowiącą załącznik do regulaminu. 8. Potwierdzeniem zakwalifikowania uczestnika do konkursu jest informacja zwrotna od organizatora. 9. Konkurs trwa od 10 do 30 czerwca 2022 r. 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 lipca 2022 r. 11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.

§ 3. Komisja konkursowa 1. Komisja konkursowa składa się z trzech osób. 2. Zadaniem Komisji jest wyłonienie laureatów konkursu w drodze oceny prac uczestników. 3. Komisja konkursowa ocenia nadesłane przez uczestników konkursu prace mając na uwadze: 1) zgodność z postanowieniami zawartymi w § 2 niniejszego regulaminu. Komisja ma prawo nieoceniania prac uczestników, które są niezgodne z wymogami wymienionymi w §2; 2) walory artystyczne (1-5 pkt); 3) kadrowanie (1-5 pkt); 4) tytuł i opis zdjęcia (1-5 pkt). 4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 4. Nagrody i wyróżnienia 1. W konkursie przyznane zostaną nagrody i dyplomy. Nagrodą w konkursie jest pobyt na obozie w Bieszczadach dla sześćdziesięciu Laureatów w terminach: 31.07-6.08/2022 r. (pierwsza grupa), 7.08 – 13.08/2022 r. (druga grupa). Organizator decyduje o terminie wyjazdu Laureatów. 2. Organizator przekaże Laureatom szczegółowe informacje związane z wyjazdem. 3. Organizator zleci podmiotowi zewnętrznemu zajmującemu się w ramach swojej działalności profesjonalną organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży zorganizowanie i przeprowadzenie obozu, o którym mowa w ust. 1. W tym celu Organizator przekaże dane osobowe Laureatów podmiotowi zewnętrznemu. 4. Ogólna wartość nagród dla jednego laureata nie przekracza 2000 zł, w związku z czym, nie powstaje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego, zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 3 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128).

§ 5. Prawa autorskie 1. Przedstawiciele ustawowi Uczestników konkursu oświadczają, akceptując regulamin, że posiadają pełnię praw autorskich do zdjęć. 2. Z chwilą przesłania zdjęć na konkurs Organizator uzyskuje nieodpłatną, niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie oraz w czasie licencję na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzanie do pamięci komputera i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym drukarską, cyfrową i elektroniczną na jakimkolwiek nośniku; 2) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu egzemplarzy wytworzonych zgodnie z pkt 1; 3) publiczne udostępnianie wersji elektronicznej zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 4) publiczna prezentacja zdjęć, np. w formie wystawy; 5) wykorzystanie zdjęć do celów naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora, w tym prezentowanie zdjęć w prasie, telewizji. 3. Zgodę na udzielenie licencji, o której mowa w ust. 2, wyraża przedstawiciel ustawowy Uczestnika konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 4 poprzez akceptację treści regulaminu. 4. Z chwilą przekazania nagrody, wyjazdu na obóz, o którym mowa w § 4 ust. 1, Organizator nabywa od Laureatów autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2

§ 6. Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu regulaminu na stronie Organizatora. 2. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Kwestie sporne dotyczące interpretacji treści regulaminu rozstrzyga Organizator. 3. We wszelkich sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z panem Pawłem Rudasiem pod adresem: pawel.rudas@ipn.gov.pl, tel.: 022 540 58 50

Instytut Pamięci Narodowej


opublikowano: 17.06.2022