Portal suskiDlaWas.info wypełniając swoją publiczną i społeczną rolę podjął się przybliżenia wizerunku Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej pod względem pracy prokuratorów mających wpływ na stan poszanowania praworządności w powiecie suskim.


Cotygodniowe informacje otrzymywane od Oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej napawają trwogą. - Kierowcy prowadzący pojazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków itp. substancji psychoaktywnych. - Handel różnego rodzaju narkotykami od tych tak zwanych lekkich - zwanych "dopalaczami" - po te twarde - amfetamina i kokaina. Występki przeciwko mieniu ale także przeciwko zdrowiu i życiu ludzi - czyli śledczy mają pełne ręce pracy.

Zagadnienia skierowane od suskiDlaWas.info do Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej:

 Proszę o wskazanie ilości spraw, które zostały w okresie 2018 i I półrocze 2019 r.:

1. Wszczęto śledztwo - zakończone wniesieniem aktu oskarżenia - zakończone wyrokiem sądowym I instancji lub po apelacji prokuratora

2. Wszczęto śledztwo - zakończone wniesieniem aktu oskarżenia - zakończone umorzeniem przez sąd I instancji lub po apelacji stron

3. Wszczęto śledztwo - ale zostało ono przeniesione postanowieniem zwierzchniej prokuratury na wniosek prokuratury lub stron

4. Wszczęto śledztwo - jednak zostało ono umorzone w wyniku analizy dowodowej zebranej przez Policję i prokuraturę

5. Wszczęto śledztwo - ale zostało ono zawieszone na określony lub nieokreślony czas w wyniku przeszkód formalnych i oczekuje na uzupełnienie materiału dowodowego

6. Odmówiono wszczęcia śledztwa - po dochodzeniu prowadzonym przez Policję

7. Ile postępowań wszczętych w Prokuraturze Rejonowej w Suchej Beskidzkiej zostało skutecznie zaskarżonych przez podejrzanych o popełnienie występku lub przestępstwa lub adwokatów występujących w ich imieniu?

8. Ile razy prokuratorzy wycofali akt oskarżenia przed rozpoczęciem przewodu sądowego?

9. Ile razy w podejmowanych przez Prokuraturę śledztwach - wkraczał czynnik społeczny lub instytucjonalny - tj. HFPCz, RPO, RPD lub innych ustawowo dopuszczony do udziału w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub jako czynnik prewencyjny w zakresie ochrony praw osób podejrzanych o popełnienie czynów zabronionych ściganych z oskarżenia publicznego.

10. Ile razy prokuratorzy Prokuratury wstępowali z urzędu do postępowań wnoszonych do Policji, które pierwotnie klasyfikowano jako jurysdykcja prawa prywatno-skargowego?

11. 
Czy obecnie w Prokuraturze Rejonowej w Suchej Beskidzkiej toczą się śledztwa wobec sprawców czynów przeciwko życiu lub zdrowiu innych osób?

Odpowiedź Prokuratora Rejonowego Stanisławy Stanek 

 1. Liczba wszczętych śledztw zakończonych wniesieniem aktu oskarżenia i zakończonych wyrokami:


PROKURATOR/ASESOR

LICZBA SPRAW ZAKOŃCZONYCH WNIESIENIEM AKTU OSKARŻENIA

LICZBA

WYROKÓW

ŚRODEK ODWOŁAWCZY

- APELACJA

ŚRODEK ODWOŁAWCZY

- SPRZECIW

Stanisława Stanek

4

3

-

-

Małgorzata Pena

7

5

-

-

Joanna Dubin

6

4

-

-

Justyna Wierzchucka-Banaś

15

8

1

1

Sławomir Grzesiak

9

5

-

- 1. Liczba wszczętych śledztw zakończonych wniesieniem aktu oskarżenia i zakończone wyrokiem o umorzeniu postępowania karnego: 0.

 2. Liczba wszczętych śledztw zakończonych przekazaniem do innej Prokuratury:


PROKURATOR

LICZBA ZAKOŃCZONYCH ŚLEDZTW PRZEKAZANIEM DO INNEJ PROKURATURY

Justyna Wierzchucka-Banaś

1

Małgorzata Pena

1 1. Liczba wszczętych śledztw zakończonych umorzeniem:


PROKURATOR

LICZBA ZAKOŃCZONYCH ŚLEDZTW POSTANOWIENIEM O UMORZENIU

Stanisława Stanek

12

Małgorzata Pena

20

Joanna Dubin

10

Justyna Wierzchucka-Banaś

41

Sławomir Grzesiak

15 1. Liczba wszczętych śledztw zakończonych zawieszeniem postępowania, celem uzupełnienia materiału dowodowego: 1 - prokurator Stanisława Stanek.

 2. Liczba postępowań, w których odmówiono wszczęcia śledztwa – niemożność udzielenia informacji z uwagi na brak narzędzi systemowych do wyszukiwania takiej kategorii zakończeń.

 3. Liczba zaskarżonych postanowień wydanych przez prokuratora, w którym środek odwoławczy kierował podejrzany lub jego obrońca: 0.

 4. Liczba cofniętych aktów oskarżenia przez prokuratora: 0.

 5. Liczba postępowań, do których udział zgłosił przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka lub inny przedstawiciel, celem ochrony praw osób podejrzanych w charakterze oskarżyciela posiłkowego: 0.

 6. Ilość postępowań prywatnoskargowych, do których udział zgłosił prokurator: 0.

 7. Liczba śledztw pozostających na biegu o czyny przeciwko życiu lub zdrowiu:

Prokurator Stanisława Stanek – 1

Prokurator Małgorzata Pena – 2

Prokurator Sławomir Grzesiak – 2Przesłane przez Prokuratora Rejonowego Prokuratury w Suchej Beskidzkiej w dniu 9 sierpnia 2019 r.

Dane przesłane są jasne i przejrzyste - powinny dać wiele do myślenia wszystkim tym, którzy dopuszczają się występków i przestępstw wobec praw chroniących na zasadach stanowionych prawem. - Jednak jest to sygnał dla wszystkich tych, którym przez myśl nie przechodzi legalne zarabianie pieniędzy lub działających w przestępstwie przeciwko zdrowiu lub życiu człowieka albo w złodziejstwie itp. - Ta kwestia dotyczy także osób zasiadających za kierownicę pojazdu samochodowego w stanie wskazującym na spożywanie alkoholu w takim stężeniu, że jest to już przestępstwo zagrażające innym użytkownikom ruchu drogowego.

- Prawda jest taka, że prawo prawem - ale to my, mieszkańcy powiatu suskiego jesteśmy potencjalnymi ofiarami pijanych kierowców lub innych celowych działań o charakterze przestępczym. - Im mniej występków, im mniej przestępstw - tym region staje się bardziej atrakcyjny dla inwestorów a nakłady na zapewnienie bezpieczeństwa, jakie muszą zapewniać samorządy spełniają swoją rolę. 

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa stale jest uzupełniana. Być może jest to wskazówka dla każdego z nas - ale jest to też idealne narzędzie dla biznesu, dla biur nieruchomości i turystów, którzy albo zostawią swoje pieniądze w lokalnych punktach usługowych i handlowych - albo ominą daną lokalizację szerokim łukiem. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej stawia na bezpieczeństwo i dokłada starań oferując obywatelom szybki i łatwy dostęp do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Dlaczego statystyki pracy prokuratorów i Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej? - Trwają wakacje, zbliża się nowy rok szkolny i nowy rok akademicki - społecznym obowiązkiem jest troska o najbardziej narażonych na skutki przestępczości - czyli najsłabszych - w tym dzieci, nastolatków szkół średnich i młodzież studiującą. - Problemem w powiecie suskim są kierowcy zasiadający po alkoholu do samochodów i jazda w stanie upojenia alkoholowego w różnym stopniu wskazań promili. - Policja prowadzi intensywne działania w tym zakresie - sprawy trafiają do Prokuratury a dalej do Sądu Rejonowego lub Okręgowego - czasem do innej jednostki prokuratury lub innego sądu poza powiat suski.

- Tymczasem otrzymane informacje od Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej mają na celu przybliżenie czytelnikom portalu pracę prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej ale także poddanie społecznej ocenie tej pracy - bo obywatele mają prawo oceniać funkcjonariuszy publicznych, ich pracę oraz wspierać w zapewnieniu bezpieczeństwa w lokalnej społeczności. 

Martwi w tych danych m.in. to, że w postępowania nie wkraczają takie mechanizmy prawne, jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka pomoc prawnaRzecznik Praw Obywatelskich lub inne fundacje lub stowarzyszenia mające ustawowe lub statutowe zadania monitorowania tego, co dzieje się z przestrzeganiem praw człowieka i praw obywatela gwarantowanych. - Powiat suski w tym zakresie jest prowincjonalnie zaniedbywany - bo podejrzani lub oskarżeni zanim zostaną skazani lub uniewinnieni mogą liczyć na siebie, adwokatów - ale już nie na wsparcie zewnętrzne np. pro publico bono. - Taki stan sprawia, że prawo prawem - ale kontrola społeczna powinna służyć praworządności, uczciwości organów śledczych oraz procesów sądowych - co nie zawsze jest takie oczywiste - bo skala skarg do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest nadal bardzo wysoka a wyroki zapadające tam wskazują, że nadużywanie prawa przez polskie organa ścigania oraz sądy nie opierają się o sprawiedliwość a często przypadkowość - bo komuś się nie chciało uczciwie i rzetelnie analizować akt w sprawie itd. - Jest to temat na wiele rozmów społecznych i publicznych.

- Teraz wiemy, jak w Prokuraturze Rejonowej w Suchej Beskidzkiej jest w rzeczywistości. Warto pokłonić się nad rolą prokuratury w powiecie - bo rola prokuratora w stosowaniu i kontroli aktów prawa miejscowego jest rolą bardzo mocno wpływającą na wizerunek społeczny gmin i powiatu oraz poziom bezpieczeństwa publicznego. - Chociaż nadal nie zawsze prokuratorzy z urzędu wkraczają w sferę samorządową, aby zapobiegać nadużyciom finansowym w gospodarce budżetowej samorządów lokalnych - co rodzi u wielu polityków lokalnych i urzędników poczucie bezkarności.

- Trudno wyszukać w pamięci, aby w powiecie suskim - prokuratorzy przyglądali się poczynaniom włodarzy miast i gmin na tyle skutecznie, że starają się oni nie ujmowac praw obywatelom ale także prowadzić uczciwe relacje z partnerami samorządowymi. - Owszem przedstawiciele Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej uczestniczą czasem na zaproszenie rad miast i gmin w sesjach podsumowujących lub posiedzeniach jawnych albo niejawnych dotyczących strategii zapobiegania przestępczości. Tylko, że to linia działania nadal oparta o relacje z samorządowcami. A tymczasem "ryba psuje się od głowy".


PRZYKŁADOWE REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ I PROKURATURY - BARDZO WAŻNE W CELU PROMOCJI ZNAJOMOŚCI PRAWA PRZEZ OBYWATELI W ZAKRESACH NAJBARDZIEJ NEWRALGICZNYCH


Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dz.U. 2016 poz. 177 Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze


Nowelizacja ustawy o dopalaczach z uwzględnieniem wniosków NIK