Miejska Świetlica Profilaktyczna jest publiczną placówką opiekuńczo- wychowawczą wsparcia dziennego . Jednostka powstała 16 lutego 2000 roku z inicjatywy Rady Miejskiej Sucha Beskidzka. Drogą licznych starań na potrzeby placówki zaadoptowano niewielki budynek położony najbliżej osiedli mieszkalnych. W 2002 roku gotowy budynek oddano do użytku. W chwili obecnej jednostka dysponuje 5 salami z możliwością przeprowadzenia zajęć oraz zapleczem administracyjno socjalnym.

Do głównych zadań świetlicy należy równoległa praca z dzieckiem i rodziną,a w szczególności:

  • pomoc w nauce,
  • organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych,
  • stała praca z rodziną dziecka.

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży:

  • zainteresowanych ofertą świetlicy i akceptujących jej normy,
  • przejawiających trudności w realizacji programu szkolnego,
  • chcących rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

Świetlica jest placówką ogólnodostępną dla mieszkańców Suchej Beskidzkiej. Przyjmuje dzieci i młodzież w wieku 4 - 18 lat bez skierowania. W sprawie przyjęcia do świetlicy mogą występować osoby fizyczne lub prawne. Wniosek o przyjęcie kandydata do świetlicy musi zawierać pisemną zgodę rodziców. Praca z wychowankami i jego rodziną opiera się na zasadzie dobrowolności.
 
W świetlicy realizowane są zajęcia ogólnorozwojowe, komputerowe, plastyczne, teatralne, sportowe, pomoc w nauce oraz realizacja zajęć w ramach projektów. W/w zajęcia realizowane są w odpowiednio przygotowanych salach, do których należą: 3 sale ogólne, sala komputerowa oraz sala przeznaczona do indywidualnej pracy z dzieckiem.
 
1. Zajęcia ogólnorozwojowe

Zajęciami objęci są wychowankowie z podziałem na grupy wiekowe - starsza i młodsza.
Zajęcia odbywają się codziennie zgodnie z planem ustalanym na każdy dzień. Do realizacji zajęć wykorzystywane są różnego rodzaju pomoce dydaktyczne m.in. kształtki, suchy basen, książki, gry planszowe.

2. Zajęcia komputerowe

Zajęciami objęci są wychowankowie z podziałem na grupy wiekowe - starsza i młodsza. Podczas zajęć podopieczni zaznajamiają się z podstawową wiedzą informatyczną, mają również możliwość skorzystania z zasobów Internetu.

3. Zajęcia plastyczne

Zajęciami objęci są wychowankowie z podziałem na grupy wiekowe - starsza, młodsza.
Dzieci podczas zajęć zapoznają się z różnorodnymi technikami i metodami plastycznymi.
Wychowankowie jednostki dysponują pracownią plastyczną wyposażoną w sztalugi plastyczne. Wykonane prace są wystawiane w galerii placówki.
Dodatkowo wychowankowie uczestniczą w licznych wystawach organizowanych w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury Zamek, organizują spotkania z miejscowymi twórcami ludowymi, malarzami, rzeźbiarzami.

4. Zajęcia teatralne

Zajęciami objęci są wychowankowie z podziałem na grupy wiekowe - starsza, młodsza.
W ramach zajęć wychowankowie opracowują własne scenariusze oraz projektują scenografie. Z okazji różnych imprez okolicznościowych spektakle wystawiane są dla rodziców, miejscowych przedszkoli. Pisza wiersze i recytują. Organizują spotkania z filmem wyjeżdżając do kina.

5. Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe realizowane są w formie wyjść na basen oraz korzystanie z kompleksu sportowego "Orlik". Ponadto organizowane są wycieczki piesze i wyjazdowe w ramach posiadanych środków.

6. Zajęcia kulinarne

W ramach zajęć dzieci maja możliwość przygotowania różnych potraw oraz spróbowania wielu przysmaków. Podczas prowadzonych zajęć dzieci zapoznają się z zasadami higieny oraz bezpiecznego korzystania z urządzeń i przedmiotów wykorzystywanych do przygotowywania dań.

7. Pomoc w nauce

W świetlicy wychowankowie mają zapewnioną pomoc dydaktyczną, realizowaną poprzez pomoc w odrabianiu pracy domowej i przygotowaniu do lekcji.
 
Władze jednostki:

Jednostką kieruje Kierownik Pani mgr Katarzyna Janik .
Bezpośrednim przełożonym Kierownika Jednostki jest Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka – Pan Stanisław Lichosyt
 
Godziny pracy:

Świetlica funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do soboty w godzinach:

rok szkolny: poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00, sobota: 9.30 - 13.30
okres wakacyjno - feryjny: poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00, sobota: 9.30 - 13.30
 
Kontakt:

Miejska Świetlica Profilaktyczna
ul. Handlowa 2
34-200 Sucha Beskidzka
tel/fax 0-33 874-22-71
e- mail: msp@poczta.onet.eu