W czterdziestym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) udział wzięli:

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
 • Tadeusz Kościński – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów,
 • Cezary Kochalski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Mirosław Panek – Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego*,
 • Marek Niechciał – Przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów*.


1.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Millennium SA i Euro Banku SA przez przeniesienie całego majątku Euro Bank SA na Bank Millennium SA. 

Planowane połączenie jest drugim etapem transakcji dotyczącej przejęcia Euro Banku przez Bank Millennium. Pierwszym etapem transakcji było wykonanie Umowy Sprzedaży Akcji z dnia 5 listopada 2018 r. zawartej pomiędzy Bankiem Millennium i SG Financial Services Holding SA, w wyniku której Bank Millennium bezpośrednio nabył w dniu 31 maja 2019 r. od SG Financial Services Holding S.A. 49.769.493 akcji Euro Banku stanowiących ok. 99,787 % kapitału zakładowego Euro Banku. 


W dniu 28 maja 2019 r. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Banco Comercial Português, SA („BCP”), za pośrednictwem Banku Millennium, akcji Euro Banku w liczbie powodującej przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu („WZ”) oraz udziału w kapitale zakładowym Euro Banku.

2.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na połączenie Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Siewierzu (Bank przejmowany) oraz na połączenie Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym Bytom (Bank przejmowany). Połączenie odbywa się za zgodą banków wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

3.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na połączenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. E. Kwiatkowskiego (Kasa przyłączająca) ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Bpa J.S. Pelczara (Kasa przyłączana). Połączenie odbywa się za zgodą obu kas wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

4.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Piotra Kowyni na stanowisko Członka Zarządu Nest Bank SA nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku;
 • Artura Jakuba Adamczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA; 
 • Pawła Bursiga na stanowisko Prezesa Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego;
 • Agnieszki Małgorzaty Kokoszy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łochowie;
 • Kamila Jałochy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie;
 • Kingi Bujnowicz Kowalskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz.


5.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce:

 • WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA z siedzibą w Wysokiej (z dniem 24 września 2019 r.).


6.    Komisja przekazuje do publicznej wiadomości informację o wydaniu ostatecznej decyzji uchylającej w części, w zakresie pkt I, decyzję Komisji z dnia 23 kwietnia 2019 r. nakładającą na Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (poprzednio: Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., dalej: „Lartiq”) karę pieniężną w wysokości 400 000 zł, w związku z naruszeniem przez Trigon XXII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, reprezentowany przez Lartiq,:

1)    art. 107 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 145 ust. 9 ustawy o funduszach, polegającym na zaistnieniu sytuacji konfliktu interesów, w związku z objęciem przez Trigon XXII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty akcji serii I, J i K Lartiq,
2)    art. 145 ust. 9 ustawy o funduszach inwestycyjnych, polegającym na przekroczeniu limitów inwestycyjnych, w związku z objęciem przez Trigon XXII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty akcji serii I, J i K Lartiq, 


oraz nakładającą na Lartiq karę pieniężna w wysokości 360 tysięcy złotych.


W toku ponownego rozpatrywania sprawy Komisja uznała, że zarzuty przedstawione przez Lartiq we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy są niezasadne oraz potwierdziła okoliczności naruszeń ustawy o funduszach. Natomiast w sprawie pojawiły się dwie nowe okoliczność, mające wpływ na wymiar kary, ocenione przez Komisję jako okoliczności łagodzące, tj.: wprowadzenie przez Lartiq bezwzględnego zakazu nabywania przez fundusze zarządzane przez to towarzystwo papierów wartościowych emitowanych przez Lartiq oraz pogorszenie się sytuacji finansowej Lartiq w stosunku do sytuacji finansowej stwierdzonej decyzją z dnia 23 kwietnia 2019 r. Z tego względu Komisja uchyliła w części decyzji KNF z dnia 23 kwietnia 2019 r. i nałożyła karę w niższej wysokości.

7.    Komisja zapoznała się:

 • z informacją o kierunkach podziału zysku krajowych banków komercyjnych,
 • informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w okresie od 20.08.2019 r. do 9.09.2019 r.


8.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 24 września 2019 r.,
 • 10 października 2019 r.,
 • 22 października 2019 r.,
 • 5 listopada 2019 r.,
 • 19 listopada 2019 r.,
 • 3 grudnia 2019 r.,
 • 17 grudnia 2019 r.,
 • 9 stycznia 2020 r.


*
Członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniach wyłącznie z głosem doradczym, nie biorący udziału w głosowaniach.

1R. Mikusiński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1, 2, 4a, 4b i 5 komunikatu.
2C. Kochalski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 4c-4f.


Przesłano: 10.09.2019
grafika: pixabay.com