Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2020 r. jednogłośnie wydała ostateczną decyzję uchylającą decyzję KNF z dnia 24 września 2019 r.1
 (w części nakładającej na PZU SA karę pieniężną w wysokości 400 tysięcy złotych, w związku z naruszeniem przez PZU SA art. 14 ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania) i nakładającą na PZU SA karę pieniężną w wysokości 370 tysięcy złotych oraz umarzającą jako bezprzedmiotowe postępowanie w części.

PZU SA dopuściła się nieterminowej likwidacji szkód w odniesieniu do 14 roszczeń zgłoszonych przez 14 osób. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Komisja dokonała zmiany w zakresie ustaleń faktycznych na korzyść Towarzystwa w wymiarze ustalonego opóźnienia w wypłacie odszkodowania w sprawie dotyczącej 1 osoby oraz uznała, że w sprawach 3 zgłoszonych roszczeń postępowanie należało umorzyć. W konsekwencji Komisja ustaliła wysokość nałożonej kary pieniężnej na poziomie 370 tysięcy złotych.

1Pkt 6 komunikatu z 26. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 11 czerwca 2019 r.


Komisja Nadzoru Finansowego
Portal KNF


Przesłano: 09.01.2020