Rada Ministrów przyjęła „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022”, przedłożone przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Polityka gospodarcza rządu ma uwzględniać wytyczne instytucji Unii Europejskiej oraz krajowe przepisy fiskalne. To dobrze. Jednak nadal krajowe metody liczenia deficytu i zadłużenia sektora finansów publicznych odbiegają znacznie od metod Eurostatu, zaniżając deficyt i dług. W rezultacie, pojawia się podwójna statystyka: polska – na użytek krajowy i unijna – na użytek międzynarodowy.


W ocenie stosunkowo umiarkowanego spadku PKB w roku 2020, stanowisko rządu odnotowuje antykryzysowe działania rządu, ale pomija dwie ważne przyczyny: mały udział w Polsce sektora usług turystycznych, który w UE ucierpiał najbardziej, oraz kluczową rolę w Polsce inwestycji zagranicznych w sektorze eksportowym, który dzięki temu ucierpiał stosunkowo nieznacznie.

Rząd odnotowuje bardzo duży, bo o 12 punktów procentowych, przyrost zadłużenia w 2020 roku instytucji rządowych i samorządowych według statystyki unijnej, ale pomija fakt, że ten przyrost  w relacji do PKB byłby  (bez jeszcze) większy gdyby inflacja w Polsce była na poziomie średnim w UE, tj. około 2 proc. a nie 4 –  5 proc.

Oceny rządowe pomijają też pojawienie się dużych problemów i ryzyk dla finansów publicznych i wzrostu gospodarczego. W przypadku wzrostu gospodarczego nie wspomina się o niskich inwestycjach krajowych i nadal bardzo niskich  nakładach krajowych, publicznych i prywatnych, na naukę i sektor technologiczny. W przypadku finansów publicznych nie wspomina się o ryzykach spowodowanych zamierzonym, dużym wzrostem nakładów na zdrowie i  emerytury.

Najważniejsze założenia makroekonomiczne budżetu państwa w 2022 r. wg MFFiPR:

Produkt Krajowy Brutto

 • Zakładamy, że w 2021 r. nastąpi odbicie aktywności gospodarczej, a jego skala – co do wartości bezwzględnej – będzie wyższa od spadku zanotowanego w ubiegłym roku i wyniesie 3,8%.
 • Poziom sprzed pandemii (IV kw. 2019 r.) realny PKB powinien osiągnąć w III kw. 2021 r., tj. szybciej niż w strefie euro.
 • Oczekujemy, że w przyszłym roku tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy do 4,3%.

Konsumpcja prywatna

 • Zakładamy, że konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,3% w 2021 r. oraz o 4,4% w 2022 r.
 • Realny wzrost spożycia publicznego w latach 2021-2022 wyniesie odpowiednio 3,4% i 3,7%.

Export i import

 • Od czasu przystąpienia Polski do UE następuje systematyczne otwieranie się polskiej gospodarki na rynki zagraniczne, a proces ten był również kontynuowany w czasie pandemii.
 • Dzięki wysokiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, udział eksportu w PKB osiągnął w 2020 r. rekordowy poziom 55,8%.
 • Wraz z przewidywaną poprawą dynamiki aktywności na polskich głównych rynkach eksportowych oczekuje się wzrostu eksportu w tempie 8,8% i 7,3%, odpowiednio w latach 2021-2022.
 • Tempo wzrostu importu w latach 2021-2022 wyniesie odpowiednio 9,4% oraz 7,8%.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce

 • Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2021 r. będzie nieznacznie wyższe niż rok wcześniej (o 0,1%), a w 2022 r. utrzyma się na poziomie obecnego roku.

Stopa bezrobocia

 • Oczekujemy spadku stopy bezrobocia rejestrowanego do 6,0% na koniec 2021 r. i 5,8% na koniec 2022 r.

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia

 • Przewidujemy, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyspieszy do 6,2% i 6,4%, odpowiednio w latach 2021-2022.

Inflacja

 • Oczekujemy, że inflacja w 2021 r. wyniesie średnio 3,1%, a w następnym roku zbliży się do celu inflacyjnego i osiągnie 2,8%.


Kontakt z ekspertem:


prof. Stanisław Gomułka

główny ekonomista BCC

minister finansów w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

członek Narodowej Rady Rozwoju

tel. 609 55 65 06

e-mail: stanislaw.gomulka@bcc.org.pl

 
przesłane przez:

Emil Muciński
rzecznik, dyrektor Instytutu Interwencji Gospodarczych BCCPrzesłano: 10.06.2021